Varsel om oppstart av planarbeid tilknyttet detaljregulering for etablering av prosessanlegg med tilhørende infrastruktur på Markoppneset

Nussir AS har igangsatt utarbeidelse av privat forslag til reguleringsplan av typen detaljregulering i forbindelse med utvikling av et prosessanlegg med tilhørende infrastruktur tilknyttet utvinning av kobber på forekomstene Nussir og Ulveryggen på Markoppneset i Hammerfest kommune.

Varsel Om Oppstart Av Planarbeid Tilknyttet Detaljreguleringsplan For Etablering Av Prosessanlegg Med Tilhørende Infrastruktur På Markoppneset, Hammerfest Kommune

Vedlegg 1 Planinitiativ, Datert 11.05.2021

Vedlegg 2 Oppstartsmøtereferat, Datert 12.05.2021.

Vedlegg 3 Saksframlegg Tilknyttet Politisk Behandling Av Varsel Om Planoppstart

Vedlegg 5 Detaljkart Som Viser Detaljreguleringsplanens Avgrensing, Datert 01.07.2021. M = 7000

Vedlegg 4 Oversiktskart, Datert 03.06.2021