Kvalitet

 

Våre kunder står ofte ovenfor store investeringer. I utførelsesfasen skal vi sørge for at kunden får levert forventet kvalitet iht. beskrivelser og lovpålagte krav.

Det er viktig å avklare kundens forventninger mot kvalitet når det gjelder:

 • produkter
 • materiell
 • toleranser
 • kvalitet på utførelse.

Beskrivelser skal definere kvalitet og toleranser, men bruker/drift kan sitte med særskilte krav/forventinger til et ferdig produkt. Det beskrives ofte at et produkt må være av «god kvalitet», men denne definisjonen er unøyaktig i forhold til krav og forventinger fra kunde.

Som byggeleder er det viktig å forholde seg til de kvaliteter som er beskrevet. Avklar forventet kvalitet med kunde. Byggeleder skal sikre at kundens interesser og påse at de kvalitetene som er beskrevet faktisk leveres av utførende. Avklaringer forventet kvalitet mot utførende tas i prosjekteringsmøter og fremdriftsmøtet/byggemøter. Byggeleder kvalitets sikrer via stikkontroller av prosjektering og utførelse på byggeplassen.

Det er i denne sammenheng viktig å informere om at det er entreprenøren som selv er ansvarlig for å dokumentere utførelsen. Hvem som besitter ansvaret for prosjekteringen avhenger av kontraktsform. For å stå som ansvarlig utførende eller prosjekterende, må virksomheten ha godkjent ansvarsrett for sitt arbeidsområde, som sikrer oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen. I tillegg tilkommer ofte andre spesifikke krav knyttet til hvert enkelt prosjekt, som er definert i kontrakten. Eksempel: Referanseprosjekt, nøkkelpersoner etc.

KS systemet til utførende skal entydig angi hvilke tiltak entreprenøren skal utføre for å sikre kvalitet på arbeid og produkter iht. kontrakt. Entreprenørens KS leder skal umiddelbart etter kontraktsinngåelse med leverandører/UE ha kopi av det prosjekttilpassede KS systemet. Dokumenter i KS systemet skal være tilgjengelig for BH på anmodning, og til enhver tid foreligger på avtalt prosjektrom. Prosjekttilpassede sjekklister skal brukes aktivt i prosjektet for å sikre kvalitet, og forhindre avvik i forhold til avtalte leveranser.

Som byggeleder er det viktig å ta stikkontroll på utførenes sjekklister, stikkontroll tas før start arbeidsoppgave, underveis og til slutt når arbeidsoppgaven er ferdig. Byggeleders sjekkliste skal sørge for at man har kontroll på alle stikkontroller.

 • Kontrolloppfølging utføres iht. fremdriftsplan, (eks: sjekk armering før støp, vegg før lukking osv.)
 • Avklar med BH hvem som kvalitets sikrer byggherrens sine rådgivere (kontrollplaner, sjekklister, avviksregistrering). Det er viktig at den som kvalitetssikrer besitter riktig kompetanse. (en 3. part)
 • ITB ansvarlig må delta i alle tekniske prosesser og stille kritiske spørsmål til rådgivere. Er det ikke en ITB koordinator i prosjektet burde dette vurderes.

Kontrollplan

Om ikke annet er avtalt skal byggeleder utarbeide en kontrollplan for alle aktiviteter vedrørende utførelsen. Krav til kontrolloppfølging, og omfang skal fremgå i ytelsesbeskrivelsen.

Kontrollplan for byggeleder lages av byggeleder, og bør inneholde:

 • Kontrollområde (grunnarbeid, Råbygg, tak, bærende konstruksjoner, overflater)
 • Kontrollbeskrivelse (visuell befaring, monteringsbeskrivelse, iht. Byggforsk detalj)
 • Kravreferanse (Beskrivelse/tegninger, prosjektering, forskrifter)
 • Merknader (Fyll inn etter stikkontroll, avvik må registreres)
 • Dato og signatur (Fylles ut nå kontrollpunkt er ferdig)

I prosjekter er det viktig at byggeleder tar stikkprøvekontroll av utførte og pågående arbeider prosjektet. Byggeleder skal dokumentere stikkprøvekontroll i sjekklister og kontrollplaner. Avvik registreres og sendes til ansvarlige, med krav til årsak-tiltak-ansvar og tidsfrist for lukking av avvik. Hvis avvik ikke lukkes innen tidsfrist, bør byggeleder informere kunden.

Alle ansvarlige og kontrollerende parter i prosjektet skal utarbeide kontrollplaner og sjekklister som er relevante for oppfølging av arbeidet som skal utføres.

Uavhengig kontroll

I bygge- og anleggsprosjekter stilles det ofte krav til uavhengig kontroll i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. Ansvarlig søker er ansvarlig for å utarbeide en gjennomføringsplan hvor det fremkommer hvilke tiltaksklasser de ulike ansvarsområdene faller under. Byggesaksforskriften angir hvilke tiltaksklasser og fag det stilles krav om at det utføres uavhengig kontroll på. Det er byggherrens oppgave å bestille uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er gjeldende for følgende fag ved tiltaksklasser:

 • Tiltaksklasse 1:
  • Fuktsikkerhet ved nybygg av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
  • Lufttetthet i nye boliger
 • Tiltaksklasse 2 og 3:
  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet

Etter at BH har bestilt uavhengig kontroll og avklart omfang er det entreprenøren som har koordineringsansvaret. Dialogen mellom uavhengig kontrollør og entreprenør gjøres direkte mellom partene og BH skal kun motta avvik og informasjon om når avvik er lukket og uavhengig kontroll er godkjent.