Sluttoppgjør

Hva er byggelederens ansvar og oppgaver ifm sluttoppgjør?

Byggelederen skal i nært samarbeid med oppdragsgiveren gjennomføre økonomisk kontroll av prosjektet i gjennomførings- og sluttfasen dersom dette er avtalt som en del av byggelederoppdraget.

Hva er byggelederens ansvar og oppgaver ifm. sluttoppgjør?

Byggelederen skal i nært samarbeid med oppdragsgiveren gjennomføre økonomisk kontroll av prosjektet i gjennomførings- og sluttfasen dersom dette er avtalt som en del av byggelederoppdraget.
Byggelederkontrakten kan også omfatte en gjennomgang og kontroll av entreprenørens forslag til sluttoppgjør. Byggeleder skal, hvis avtalt, gi sine kommentarer og innspill til sluttoppgjøret til byggherre i god tid før utløpet av byggherrens svarfrist på sluttoppgjøret.

Selv om det ofte er prosjektleder som har hoveddialogen med entreprenør ifm. sluttoppgjør, er prosjektleder som regel helt avhengig av byggelederens detalj-kunnskaper om prosjektgjennomføringen.
Byggelederens rolle og tilgjengelighet ifm. behandling av sluttoppgjør må derfor avklares med prosjektleder og byggherre i god tid før avslutningen av prosjektet slik at byggeleder er tilgjengelig og har kapasitet til aktiv deltakelse i denne viktige fasen av byggeprosjektet.

Hvilke frister gjelder for Entreprenør og Byggherre ved sluttoppgjør?

Ved sluttoppgjør skal entreprenøren sende en sluttoppstilling med sluttfaktura til byggherren senest innen 2 måneder regnet fra overtakelsesdato, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Dersom 2-månedersfristen oversittes, kan byggherren fastsette en endelig frist for mottakelse av sluttoppgjør som ikke skal være kortere enn 14 dager.

Når byggherren har mottatt sluttoppstilling med sluttfaktura fra entreprenør, skal byggherren senest innen 2 måneder fra denne mottakelse enten:

  1. Betale sluttfaktura, eller
  2. Fremme innsigelser og motkrav mot entreprenøren.

Hva skal inngå av dokumentasjon i et sluttoppgjør?

Sluttoppstillingen skal gi oppdragsgiver en fullstendig oversikt over den endelige økonomien i prosjektet.
Sluttoppstillingen skal derfor omfatte alle betalte og ikke betalte krav.

Det er verdt å merke seg at entreprenør ikke bare skal sende en sluttoppstilling, men han skal også vedlegge en sluttfaktura merket tydelig som «Sluttfaktura».
Sluttfakturaen skal kun omfatte de krav som ikke tidligere er blitt fakturert.

Det er viktig å presisere at reglene om sluttoppgjør ikke er ment å løse noen økonomisk uenighet mellom partene. Reglene skal kun sørge for at partene fremmer sine krav innen en rimelig fastsatt tid, slik at det kan konstateres om det foreligger en uenighet omkring sluttoppgjøret eller ikke.

Selv om partene er uenige om sluttoppgjøret, anbefales det sterkt at partene så langt som mulig prøver å løse dette i minnelighet.  Dersom dette allikevel ikke er mulig, må man løse tvisten iht de regler som er fastsatt i kontrakten mellom partene.

En preklusjon er et juridisk uttrykk som innebærer en avskjæring av rettigheter og/eller forpliktelser. Vanligvis skjer slik avskjæring fordi en handling ikke er foretatt innen en fastsatt tidsfrist. Et sluttoppgjør har noen preklusive virkninger som er viktig for BL å være kjent med.

PREKLUSJON AV ENTREPRENØRENS KRAV

Krav som ikke er tatt med i sluttoppstillingen kan ikke fremsettes senere, med unntak av:

  1.  Krav på oppgjør for etterarbeider.
  2.  Innestående.
  3.  Gjenstående lønns og prisjustering (LPS).
  4.  Krav som er bragt inn for et tvisteløsningsorgan.

Dersom entreprenøren oversitter fristen for innsending av sluttoppstilling og sluttoppgjør, og i tillegg oversitter den endelige fristen som byggherren setter, taper han alle krav som ikke allerede er betalt, med unntak for krav som akkurat er nevnt.

PREKLUSJON AV BYGGHERRENS KRAV OG INNSIGELSER

Innsigelser og krav mot entreprenør knyttet til kontrakten, må fremsettes innen 2-månedersfristen etter mottatt sluttoppgjør fra entreprenør.
Gjør ikke byggherren dette, taper han sin rett til å gjøre mangel gjeldende.

Krav og innsigelser kan ikke fremsettes senere, med unntak av:

  1.  Krav som er bragt inn for et tvisteløsningsorgan.
  2. Innsigelser mot, og krav på indeksregulering.