Fremdrift

 

Som byggeleder er det viktig å ha kontroll på status fremdrift mot fremdriftsplanen. Byggeleders rolle er å kontrollere entreprenør og følge opp at arbeider utføres iht avtale, med hensyn til fremdrift – kvalitet og økonomi

Hvordan skal vi som byggeledere rapportere og dokumentere arbeidene som følges opp i gjennomføringsfasen?

I konkurransegrunnlaget skal det ligge ved en hovedfremdriftsplan fra byggherren. Denne planen er overordnet uten for mange detaljer, og angir viktige milepeler for prosjektet. Entreprenør skal lage en egen fremdriftsplan, som tar for seg mer detaljerte elementer med tidspunkt for start og stopp av alle oppgavene gjennom prosjektet. Fremdriftsplanen skal også inneholde tidspunkt for når «sikker jobb analyse» skal gjennomføres. Sikker jobb analyse forkortes ofte som SJA, og skal utføres ved farlige eller krevende arbeidsoppgaver.

Fremdriftsplanen brukes aktivt for å planlegge tidspunkt for kontroller av bygningsdeler og utførelsen til entreprenør.

Fremdrift skal være et tema i alle byggemøter, og status iht fremdriftsplan skal dokumenteres i mnd rapporter fra utførende. Ved stadig endring av fremdriftsplanen bør man finne årsaken til avvik. Hvis entreprenør flytter tidspunkt for ferdigstilling av delleveranser eller dagmulktsbelagte milepeler er det fare for at entreprenør ikke klarer å overholde sluttdato for overlevering, eller får en hektisk sluttfase i prosjektet som kan være negativ for kvalitet og HMS.

Som byggeleder er det viktig at man til en hvert til har kontroll på milepeler og hvilke avtaler som ligger bak hver milepel i prosjektet. Ved brudd på milepeler kan det ligge dagmulktskrav som byggherre har krav på.

Ved avvik eller forsinkelse i fremdriften skal entreprenør lage tiltak til hvordan de skal hente seg inn til kontraktsfestet fremdriftsplan. Det er veldig individuelt hvor flink utførende er til å oppdatere og bruke fremdriftsplanen aktivt. Vi i HRP krever at utførende bruker skikkelige gantdiagrammer og har full kontroll på fremdriftsplanen. Dette er helt nødvendig for at prosjektet skal bli en suksess. Det er også viktig at byggeleder krever at utførende synligjør tiltak for å komme seg tilbake på fremdriftsplanen hvis prosjektet ligger etter avtalt fremdrift.

Økonomioppfølgingen baserer seg på fremdriftsplanen og er ofte direkte koblet opp mot betalingsplan i prosjekter. Dette går vi litt mer inn på leksjon 4.

Hvis det er planlagt byggherreleveranser i prosjektet må dette planlegges i samarbeid med entreprenør. Det må lages en plan for leveranser fra BH, som er samstemt med entreprenørens fremdriftsplan (eks: brukertilpasning, innredning).