Avvikshåndtering

 

 

Avviksbehandling: Avklar med kunden om det er en bygglederoppgave å følge opp avvikshåndtering.

Byggeleder må ha et system for egen registrering av avvik for å fange opp avvik registrert av utførende, prosjekterende og byggherre. Registrerte avvik bør dokumenteres med bilde og plassering i bygget. Byggeleder må ha en logg med sporbarhet: Forklarende tekst, årsak, tiltak og ansvarlig for avvik.

Avvikshåndtering: Når et avvik er avdekket må kunden være sikker på at feilen også blir utbedret. Byggelederen må dokumentere avvik via et avviksskjema, som sendes til ansvarlige for avviket uten ugrunnet opphold. Byggeleder må følge opp at ansvarlige registrerer årsak til avvik, tiltak for å rette opp avvik og til slutt kontrollere ferdig produkt slik at avvik kan lukkes.

I totalentrepriser er entreprenøren ansvarlig for prosjektering, og bærer risikoen hvis noe er prosjektert feil. I en utførelsesentreprise vil prosjekteringsrisiko bæres av byggherre. Avvik skal registreres av både utførende, byggeleder og prosjekterende.

I utførelsesfasen er det viktig at byggeleder dokumenter utført kontroll. Kontrollomfang og hyppighet er definert i kontrollplaner. Type og antall avvik i prosjekter er uforutsigbart, og har mange påvirkende faktorer. Det kan til tider være en stor utfordring for byggeleder å ha kontroll på avviksbehandling, avhengig av fremdrift og hvilke faser man er i prosjektet. Byggeledere som har planlagt sitt oppdrag via gode kontrollplaner og sjekklister er forberedt på sin oppgave i prosjektet, og ikke minst et dokumentsystem for registrering av avvik.

Alle avtaler som endrer det som er kontraktfestet må og skal avklares skriftlig. Det er også viktig at denne avtalen lagres på avtalt området internt i prosjektrommet til BH.

Som byggeleder kontrollerer man følgende forhold på byggeplassen:

  • Stikkprøvekontroll på pågående arbeider, kvalitet og materiell. Er det bygget iht. til tegning og avtale? Registrer avvik på utførelse, kvalitet og materiell.
  • Stikkprøvekontroll prosjektering. Ved kontroll pågående arbeid, bør man be om dokumentasjon på prosjektering. Bygges det iht. til prosjektert løsning? Registrer avvik.
  • Endringer i prosjektet, registrer årsak til avvik (feil i kontraktsdokumenter, eller skal kostnad dekkes av utførende?)
  • Avvik fra fremdrift, hva er årsak, hvem har ansvar, hva er tiltak? Vil avvik utløse endring av milepeler og sluttdato?

Som byggeleder er det viktig at vi arkiverer all dokumentasjon som kan ha betydning for prosjektet, og som gagner byggherres sak ved en eventuell uenighet eller tvist. Som byggeleder i et prosjekt er det viktig at man har rutiner, struktur, dokumentstyring og lagring av alle relevante dokumenter som gjelder fremdrift, kvalitet og økonomi. Det er byggeleders ansvar å bygge et prosjekttilpasset system for dokumentstyring og lagring utfra HRP sine maler.

Det er tre sentrale punkter som sørger for kvalitet på avviksbehandling i prosjektet:

  • Kontrollplaner og sjekklister vil sørge for at man tar stikkprøvekontroll til riktig tidspunkter i prosjektet.
  • Registrering av avvik med sporbarhet av årsak, tiltak og ansvarlig for avvik. Utløser avvik en endringsmelding?
  • Lukking av avvik, oppfølging mot ansvarlige for avviket.

Kontroll prosjekteringsgrunnlag mot utførelse: Som byggeleder er det viktig at vi har tilgang til prosjekteringsunderlaget, for videre kontroll av utførelse. Byggeleder må kvalitetssikre at det bygges som prosjektert og at utførende har tilstrekkelig tid til å kontrollere løsninger før oppstart av arbeider.

Prosjektering skal være ferdig før en arbeidsoppgave utføres. I verste fall vil prosjektering kunne skje parallelt med utførelsen. Før kontroll av utførelse, be om prosjekteringsunderlaget slik at man har man kontroll på både status prosjektering og hva som skal utføres.

Be om kontrollplaner og sjekklister av entreprenør før oppstart av bygningsdeler. Fremdriftsplan angir start og stopp for bygningsdeler.  Byggeleder må sjekke at utførende har fanget opp særskilte krav i sine sjekklister, rettet mot utførelse.

Særskilte krav til kvalitet og utførelse skal fanges opp i sjekklister til entreprenør. Hva er unikt eller spesielt med dette prosjektet? Har prosjekterende særskilte krav? For eksempel:

  • Fundamentering (utfordrende grunnforhold iht. grunnrapport, høye krav til overdekning betong)
  • Yttervegger (på grunn av store glassflater er isolasjonskrav til yttervegger endret)
  • Innervegger lyd (Akustikk) / brann (krav definert i rapport fra lyd og akustikk rådgiver)