Teknisk sluttfase

 

I teknisk sluttfase skal de planlagte og installerte systemene idriftsettes, innreguleres, testes og verifiseres før en overtakelsesforretning finner sted. Det er viktig at denne fasen blir beskrevet så godt som mulig i konkurransegrunnlaget, slik at prosjektet har dette som fokus fra første dag. For at dette skal gjennomføres og koordineres riktig bør alle aktuelle prosjekter engasjere en ITB-ansvarlig. Dette fordi koordinering av de tekniske fagene ofte krever særskilt forståelse og kompetanse om tekniske anlegg. Optimalt sett skal denne rollen være med fra prosjektstart og utføre sine arbeidsoppgaver etter NS 3935 – ITB standarden og NS 6450 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

ITB-standarden sier innledningsvis at: Gode og funksjonelle bygninger forutsetter fokus på helhetlige tekniske løsninger, fremdrift og effektiv drift av den helhetlige bygningen. Det er viktig at byggelederen setter seg inn i de oppgaver en ITB-rolle kan ha i et prosjekt, som ofte er avhengig av entrepriseform.

Tatt innledningen i standardene i betraktning er teknisk sluttfase den mest kritiske fasen i et byggeprosjekt for alle tekniske ytelser, og krever derfor oppmerksomhet tidlig i prosjektet.

Før oppstart av teknisk sluttfase skal prosjektet være mekanisk ferdigstilt, og du som byggeleder retter fokuset mot idriftsetting av de ulike tekniske systemene. Det er svært viktig at alle systemer som skal testes er ferdig idriftsatt og innregulert før testfasen begynner.

Testfasen skal verifisere at de tekniske ytelsene virker som forutsatt av byggherren. Som byggeleder er det veldig viktig å ha noe inngående kunnskap om denne fasen, men du skal ikke være den som koordinerer eller leder den. Hvilken rolle byggelederen skal ha i denne fasen styres av beskrevet ytelse, kompetanse og erfaring.

Det er normalt totalentreprenørens ITB-ansvarlig som har det overordnede ansvaret for å koordinere leverandørene v/sine systemintegratorer i denne fasen. Hver leverandør skal utnevne en systemintegrator som skal ivareta at kontraktens beskrevne funksjonalitet blir bygget, testet og verifisert. Disse rollene er beskrevet på en god måte i standarden.

 

Fasen skal som minimum inneholde følgende tester:

  • Funksjonstester– Typisk test av lysbrytere, kun brannsentral, dørbrytere osv.
  • Integrasjonstester– Test av flere systemer sammen, typisk varmesentral og ventilasjonssystemer
  • Fullskalatest– Verifiserer at brann og rømning er ivaretatt
  • Kapasitets- og ytelsestester – Typisk test av kapasitet reservekraftsaggregat, kapasitet batteribanker og kjøle- og varmeeffekt

I de fleste prosjekter i dag benyttes Plan For Systematisk Ferdigstillelse som er en god mal for beskrivelse av eksempelvis testprosedyrer, fremdrift og akseptansekriterier for de ulike testene.

Avslutningsvis skal det avklares hvilke gjenstående tester som kan flyttes og gjennomføres i prøvedriftsfasen. Du vil lære mer om prøvedriftsfasen i emne 4 – prøvedriftsfasen.