Innledning om gjennomføring

 

Som en byggelederen skal man påse at utførende skal levere riktig kvalitet, ha kontroll på økonomien, og levere avtalte materialer og samtidig dokumentere at arbeidene blir utført i henhold til spesifikasjonene som ligger i kontrakten mellom BH og utførende.

De ordinære oppgaver er vanligvis å lede møter, delta på møter og referatføre de forskjellige møtene. Det er også viktig og ha kontroll ute på byggeplassen og gå daglige befaringer. Det er viktig at du som byggeleder har kontroll på:

 • Endringsmeldinger
 • Fremdrift
 • Utførelse i daglig drift
 • Oppfølging av kvalitet og avvik
 • Følge opp at leveranse er i henhold til avtale

Det er forskjellig ansvar til forskjellige kontrakter, Eksempelvis vil en byggeleder i en utførelsesentreprise være bindeleddet mellom prosjekteringen og utførende entreprenør. Dette er en svært krevende oppgave og ansvaret for å levere i tide slik at utførende får gjort jobben sin er avgjørende. I slike faser er det derfor viktig med erfaringsoverføring fra tidligfase. De  prosjekterende som har prosjektert bygget må fortelle deg som byggeleder hva som er planlagt og hva vi må følge med på. Det er du som vil lede prosjekteringsgruppen og dere må derfor være enige om arbeidsmetode og løsninger.

Byggleder bør ha kontroll på:

 • Hvilke utfordringer har prosjekterende støtt på underveis i forprosjektet?
 • Er det laget et register for usikkerhet?
 • Er beskrivelsen god eller er det mange mangler?
 • Er tekniske anlegg komplett i beskrivelsen?

Som nevnt ligger prosjekteringsansvaret hos byggherren i en utførelsesentreprise. Dette krever mye tid og utførende vil presse på for å få nødvendig dokumentasjon for å utføre arbeider. Ved at dette ikke leveres i tide vil BH ofte motta krav om fristforlengelse og vederlagsjustering.

I totalentrepriser og utførelsesentrepriser har man en sentral rolle i prosjekteringsmøtene. I en utførelsesentreprise eier byggherren prosjekteringsprosessen og du må følge opp at det byggherren har tilstrekkelig med resurser til å styre prosjektering møtene.

I en totalentreprise er du kun «gjest» og deltar i prosjekteringsmøtene for å til en hver tid ha kontroll på hva som avtales og planlegges bygget. Det er i prosjekteringsmøter man legger grunnlaget for hvordan løsningene blir. Her har du også stor påvirkningskraft.

Det er ikke nødvendigvis nok med kun prosjekteringsmøter for å ha oversikt over prosjektet. Som byggeleder kan det være fint å ta initiativ for ekstra møter, finn ut hvor den største risikoen ligger og påvirke prosjektet gjennom prosjekteringsmøtene. Hvilke vurderinger er gjort for at den mest optimale løsningen har blitt valgt, eller kanskje ikke valgt?

Erfaringsoverføring fra prosjektleder som kanskje har utarbeidet anbudsunderlaget er god balast for byggeleder ved eventuelle spørsmål angående prosjekteringen under selve utførelse. Om du har forslag til løsninger eller råd som er positivt for prosjektet blir det som regel godt mottatt. Husk og ikke ta ansvar for løsningen, det er det utførende eller prosjekterende som skal.

Å dokumenterte avklaringer er avgjørende, dette må alltid gjøres skriftlig slik at man ikke ender i en situasjon hvor det påstås at annet er avtalt eller at det har oppstått en misforståelse i kommunikasjonen.

Ved å hele tiden ha struktur og kontroll på avtalene som gjøres og klargjøre beslutninger kan man bruke mer tid på kvalitetssikring og oppføling av arbeidene som pågår.

Det er også viktig at man følger opp at utførende arbeider mot de stadig økende miljøkravene i prosjektene. Miljøkravene har en tendens til å bli teori. Som samfunnsbygger i HRP er det viktig at vi er gode på å dette slik at prosjektene vi deltar i hjelper å nå klimakravene som settes.

Som byggleder i HRP er vi med i en tid hvor byggeteknikker og løsninger utvikles, prosjektene blir mer og mer komplekse og det stilles mer krav til Byggherre. Krav til tekniske anlegg og bærekraftige løsninger blir viktigere og viktigere. Ved at vi som byggeledere sørger for at prosjetkene vi leder hele tiden følger utviklingen i markedet vil vi klare å oppnå mer energi effektive bygg med høyere krav og mindre utslipp.

Vi i HRP skal levere:

 • Høyere kvalitet
 • Lengre levetid
 • Lavere energiforbruk
 • Mindre vedlikehold
 • Mindre belastning på mijøet
 • De beste løsningene
 • Og være fremover lente og nysgjerrige

En god byggeleder bør ha gode kommunikasjonsevner, være strukturert, løsningsorientert og beslutningsdyktig. Faglig dyktighet blir som regel verdsatt svært høyt, men i mange tilfeller veier dette tyngre en er hva det kanskje burde. Video 8: Det å kunne kommunisere med utførende, se løsninger istedenfor begrensninger og sørge for raske, smidige og lønnsomme avgjørelsene er en viktig del av byggelederens rolle. Det å sørge for å få mandat fra byggherre til å ta raske avgjørelser er vel så viktig som å ha mye fagkunnskap.

Avklar med oppdragsgiver at prosjektet har mye å tjene på at byggherre er «hands on», og kan ta avklaringer innenfor rimelige tidsfrister. Dessverre finnes det eksempler på at byggherre blir en «bremsekloss» i prosjektet. Dette er ofte på grunn av manglende avklaringer og lange prosesser. Dette går direkte ut over fremdriften, kvaliteten og økonomien.

 

God kjemi mellom byggeleder, oppdragsgiver og entreprenør i gjennomføringen er nøkkelen for at et prosjekt skal lykkes. Og for å få til en vellykket gjennomføring er det viktig med fastlegging av prosjektets overordnede mål og helhetstenkning. Byggelederne må sørge for å bli en del av prosjektteamet, være engasjert i sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Bruke sin kunnskap som bidragsyter istedenfor være alt for kritisk. Det må være tillitt mellom byggeleder og utførende. Utførende sitter på mye fagkunskap og har store ansvar de må følge opp. Som byggeleder må du ha god motivasjon som smitter over på prosjektteamet samtidig som du er kritisk og kontrollerer utførende og arbeidene som pågår.

Noen av oppgavene til deg som byggeleder er å påse at entreprenør bygger det som er avtalt i kontrakten i riktig kvalitet. Du er øynene på plassen og nøkkelen til samarbeid mellom entreprenør og byggherre. Det er byggeleder sin oppgave å se at utførende praktiserer god HMS, og at arbeiderene på plassen er ivaretatt slik at arbeiderene kan gå trygt hjem etter endt arbeidsdag.

Vi skal påse at utførende til en hver tid har kontroll på oppgaver som utføres, og at fremdriften er planlagt til det beste for de utførende.

Som byggeleder er det viktig at man har kontroll på SHA, fremdrift og endringer som er avtalt. Ved dårlig HMS oppfølging fra entreprenør, fremdrift som er bak skjema eller endringsforhold som man ikke blir enige om er det viktig å rapportere dette. Dette tas enten opp i byggherremøter, månedsrapporten eller e-post.

Kontroll av utført arbeid er også en oppgave byggeleder må  gjennomføre, og dokumentere. Som byggeleder planlegges det stikkprøver for kontroll av de forskjellige bygningsdelene igjennom hele prosjektets levetid.

Det er altså ingen liten oppgave dere står fremfor som byggeleder i HRP.