Sikkerhetsrådgivning

HRP Sikkerhetsrådgivning - Helhetlig sikkerhet

Sikkerhetsrådgivning fra A til Å

HRP har et helhetlig tverrfaglig tilbud for sikkerhetsrådgivning. Vi kan fysisk sikkerhet, risikovudering og analyse, beredskapsrådgivning, kontinuitet, informasjons- og cybersikkerhet, og har mulighet til å tilpasse alle våre tjenester til akkurat din virksomhet.

Norge er et land med høy grad av tillit. Dette tjener oss som samfunn, våre virksomheter og våre institusjoner godt. Men dette gjør oss også sårbare for aktører med ondsinnede hensikter. Den skjerpede utviklingen i trusselbildet de siste årene, både i det fysiske og digitale domenet, har medført at sikkerhet og beredskap stadig står høyere på agendaen hos norske virksomheter – helt inn i styrerommet.

Truslene mot norske virksomheters verdier er komplekse og sammensatte. Informasjon- og cybersikkerhet er ikke lenger adskilt fra fysisk sikkerhet, og overgangen fra normaltilstand til krisehåndtering og beredskap er kort og glidende, noe mange virksomheter har fått erfare i den pågående pandemien. I tillegg kommer kravene i den nye sikkerhetsloven som påvirker stadig flere virksomheter og øker behovet for kompetanse til å vurdere egensikkerheten på tvers av sektorer og fagfelt. Dette krever en helhetlig sikkerhetsfaglig tilnærming.

HRP tilbyr helhetlig sikkerhetsrådgivning tilpasset virksomheters egne behov og krav. Vi har et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid på tvers av alle fagdisipliner med mål om at sikkerhet skal ivaretas i alle faser for en virksomhet eller et prosjekt. Vi har på kort tid tiltrukket oss noen av landets ledende eksperter innen ulike fagligdisipliner, med bred og lang erfaring fra store nasjonale og internasjonale virksomheter, slik at vi kan tilby kostnadseffektive og risikoreduserende sikkerhetsløsninger som er markedsledende.

Vår unike kompetanse og sammensetting gjør oss i stand til å levere helhetlig sikkerhetsrådgivning, løsninger og tjenester tilpasset morgendagens utfordringer og risikobildet i både den fysiske og den digitale verden.

Våre tjenesteområder

Mennesker, teknologi og organisasjon

Vi ansatte kan være den viktigste sikkerhetsressursen i en virksomhet, men vi kan dessverre også være det svakeste leddet. Fokuset på helhetlig sikkerhet øker stadig, men vi ser fortsatt at det ofte legges størst vekt på å anskaffe fysiske og tekniske sikringssystemer, samtidig som man glemmer å motivere, opplære og kontrollere egne ansattes bidrag til sikkerheten.

HRP støtter virksomheter med sikkerhetsrådgivning i hele verdikjeden fra etablering av gode rammeverk for sikkerhet og sikkerhetsstyring, til etablering av rutiner og prosesser, samt opplæring og bevisstgjøring for å etablere en god, åpen og positiv sikkerhetskultur. Dette tilpasser vi virksomhetens behov og spesifikke juridiske og regulatoriske krav.

IKT-, informasjons- og cybersikkerhet

Informasjonssikkerhet og cybersikkerhet bør være en prioritet i alle deler og ledd av en virksomhet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land og den digitale utviklingen går stadig raskere. Digitalisering gir økte muligheter for innovasjon, automatisering og verdiskapning, men skaper også økte avhengigheter til en digital infrastruktur og økte sårbarheter. Ondsinnede aktører angriper i stadig større omgang ulike typer virksomheter i den hensikt å svindle, ødelegge eller stjele virksomhet- og personsensitiv data.

HRP leverer derfor ende til ende sikkerhetsrådgivning innen IKT-, cyber- og informasjonssikkerhet slik at din virksomhet kan ha tillit til den digitale infrastrukturen, systemene og brukerne av disse.

Krisehåndtering, beredskap og kontinuitet
– Når det kan gå galt

Når en uønsket hendelse inntreffer, eller er i ferd med å inntreffe, må ledelsen være forberedt på å lede virksomheten gjennom krisen. Dagens virksomheter er avhengige av å kunne ha god krisekommunikasjon internt i egen organisasjon og eksternt mot media og andre interessenter.

Målet med en god krise- og beredskapsorganisering, samt planverk for IT- og forretningskontinuitet, er å verne om verdiene og sikre stabile leveranser i virksomhetens kritiske produkter og tjenester. HRP bistår virksomheter i alle ledd av krisehåndtering, beredskaps- og kontinuitetsplanlegging, slik at virksomheten er forberedt på å proaktivt kunne håndtere et bredt spekter av potensielle kriser og uønskede hendelser.

Fysisk og elektronisk sikring
– Risikobaserte tilnærminger

Når en virksomhets verdier skal beskyttes bør det gjøres med utgangspunkt i risikoanalyser, basert det reelle trusselbildet for den spesifikke virksomheten, og med risikobaserte sikringstiltak. HRP leverer en helhetlig tjeneste innen fysisk- og elektronisk sikring og analyse, fra verdi-, trussel- og sårbarhetsvurderinger, til prosjektering og gjennomføring av konkrete tiltak.

Fysiske- og elektroniske sikringstiltak må jevnlig vedlikeholdes og oppdateres, både fysisk og digitalt med god IT-sikkerhet og sikkerhetsoppdateringer. HRP utfører tilstandsvurderinger av eksisterende sikringstiltak, samt utarbeider planer for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) slik at sikringstiltakene oppnår lengst mulig levetid, og ikke minst opprettholder ønsket sikringsnivå over tid.

Kontaktperson

Sikkerhetsdirektør

Utvalgte tjenester

 • Uavhengig sikkerhetsrådgivning
 • Støtte og rådgivning til sikkerhetsledere
 • Risikovurderinger og sikringsrisikoanalyser
 • Trusselvurderinger – Tilpasset din virksomhet
 • Sikkerhetsarkitektur og sårbarhetshåndtering
 • Prosjektering av fysisk- og elektronisk sikring
 • Byggautomasjon (ITB/OT) – Sikre løsninger
 • Tilstandsvurderinger av sikringstiltak
 • Leverandørstyring og oppfølging
 • Sårbarhetsvurderinger («Pentest») 
 • Krisehåndtering og beredskapsplanverk
 • Forretnings- og IT-kontinuitet
 • Øvelser og opplæring – Tilpasset din virksomhet
 • Utredning av sikkerhetshendelser
 • Lover, krav og føringer for sikkerhet
 • Sikkerhetsstyring – Styrende dokumenter
 • Sikkerhetskultur, bevisstgjøring og lederutvikling

Godkjenninger

FG-godkjent for innbruddssikring

HRP er FG-godkjent sikkerhetsrådgivningper i dag landets eneste FG-godkjente uavhengige rådgivningsvirksomhet innenfor prosjektering og kontroll av Innbruddsalarmsystem (IAS) og tåkesystemer (T) for boliger og næringsvirksomhet.

 

Godkjent sikringsvirksomhet / RSO

HRP er godkjent som sikringsvirksomhet / RSO (Recognized Security Organization) av Kystverket. Vi er dermed kvalifiserte iht kravene satt i ISPS-koden til å blant annet utføre sårbarhetsvurderinger og utarbeide sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.

Les mer om vår RSO og FG-godkjenning