Sikkerhetsrådgiving

 

Sikkerhetsrådgivning fra A til Å

Norge er et land med høy grad av tillit. Dette tjener oss som samfunn, våre virksomheter og våre institusjoner veldig godt. Men dette gjør oss også veldig sårbare for aktører med ondsinnede hensikter. Utviklingen i trusselbildet de siste årene, både i det fysiske og digitale domenet, har medført at sikkerhet og beredskap står høyt på agendaen for norske virksomheter helt inn til styrerommet. Den nye sikkerhetsloven påvirker stadig flere virksomheter og øker samtidig behovet for virksomhetens kompetanse til å vurdere egensikkerheten på tvers av fagfelt.

I dagens dynamiske samfunn er ikke lenger Informasjon- og cybersikkerhet adskilt fra fysisk sikkerhet, krisehåndtering og beredskap. Truslene som norske virksomheter står overfor er komplekse og sammensatte, og krever en helhetlig sikkerhetsfaglig tilnærming.

HRP tilbyr helhetlig sikkerhetsrådgivning tilpasset virksomheters egne behov og krav. Vi har et sterkt fokus og stor tro på tverrfaglig samarbeid på tvers av alle fagdisipliner med mål om at sikkerhet skal ivaretas i alle faser for en virksomhet. Vi har på kort tid tiltrukket oss noen av landets ledende eksperter innen ulike sikkerhetsfaglige disipliner, med bred erfaring fra store nasjonale og internasjonale virksomheter, slik at vi kan tilby markedsledende kostnadseffektive og risikoreduserende sikkerhetsløsninger. Vår unike kompetanse og sammensetting gjør oss i stand til å levere helhetlige sikkerhetsfaglige løsninger og tjenester tilpasset morgendagens trusler og utfordringer.

En helhetlig tilnærming – Mennesker, teknologi og organisering

Vi ansatte kan ofte være den viktigste sikkerhetsressursen i en virksomhet, men vi kan dessverre også bli det svakeste leddet. Fokus på helhetlig sikkerhet øker stadig, men vi ser fortsatt at det ofte legges størst vekt på å anskaffe fysiske og tekniske sikringssystemer, enn på å motivere, opplære og kontrollere egne ansatte. HRP støtter virksomheter med hele verdikjeden i fra etablering av gode rammeverk for sikkerhet og sikkerhetsstyring til etablering av rutiner, prosesser og samt tjenester rundt opplæring og bevisstgjøring for å etablere en god, åpen og positiv sikkerhetskultur. Samtidig som vi tilpasser dette til virksomhetens behov og krav, samt relevante lover og andre regulatoriske krav.

I den fysiske verden – Fysisk sikkerhet og risikobaserte tiltak

Når verdier skal beskyttes bør det være på bakgrunn av gode faglige analyser og risikobaserte sikringstiltak, basert det reelle trusselbildet for deres virksomhet. HRP leverer en helhetlig tjeneste innen fysisk sikkerhet og analyse, fra verdi-, trussel- og sårbarhetsvurderinger til prosjektering og gjennomføring av konkrete tiltak. Gjennom en strukturert tilnærming kan din virksomhet være trygg på at verdiene i det fysiske rom er sikre.
Fysiske- og elektroniske sikringstiltak må også jevnlig vedlikeholdes og oppdateres, både fysisk, men også like viktig digitalt med god IT-sikkerhet og sikkerhetsoppdateringer. HRP utfører tilstandsvurderinger av eksisterende sikringstiltak, samt utarbeider planer for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) slik at sikringstiltakene oppnår lengst mulig levetid, og ikke minst opprettholder ønsket sikringsnivå over tid.

I den digitale verden – IKT- og cybersikkerhet

IKT- og cybersikkerhet bør være en prioritet i alle deler og ledd av en virksomhet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land og den digitale utviklingen går stadig raskere. Digitalisering gir økte muligheter for innovasjon, automatisering og verdiskapning, men skaper også økte avhengigheter til en digital infrastruktur og økt sårbarhet for usynlige angrep på virksomheter eller personsensitiv data.
HRPs leverer ende til ende tjenester innen IKT- og cybersikkerhet slik at din virksomhet kan ha tillit til den digitale infrastrukturen, systemene og brukerne av disse.

Når det kan gå galt – Krisehåndtering, beredskap og kontinuitet

Når en uønsket hendelse inntreffer, eller er i ferd med å inntreffe, må ledelsen være forberedt på å lede virksomheten gjennom krisen, i tillegg til å ha god krisekommunikasjon båre internt i egen organisasjon samt eksternt mot media eller andre interessenter. Målet med en god krise- og beredskapsorganisering, samt planverk for IT- og forretningskontinuitet er å verne om verdiene og sikre stabile leveranser i virksomhetens kritiske produkter og tjenester. HRP bistår virksomheter i alle ledd av krisehåndtering. beredskaps- og kontinuitetsplanlegging, slik at virksomheten er forberedt på å proaktivt kunne håndtere et bredt spekter av potensielle kriser og uønskede hendelser.

Vår kontaktperson

Sikkerhetsdirektør

Relevante tjenester

Sikringsrisikoanalyser og risikovurderinger

Støtte og rådgivning til sikkerhetsledere

Sikkerhetsstyring – Styrende dokumenter for sikkerhet

Sikkerhetskultur, bevisstgjøring og lederutvikling

Krisehåndtering og beredskapsplanverk

Forretnings- og IT-kontinuitet

Sikkerhetsarkitektur og sårbarhetshåndtering

Byggautomasjon (ITB/OT) – Sikre løsninger

Fysisk- og elektronisk sikring

Tilstandsvurderinger («Helsesjekk») av sikringstiltak

Leverandørstyring og oppfølging

Lover, andre krav og føringer for sikkerhet

Øvelser og opplæring – Tilpasset din virksomhet

Trusselvurderinger – Tilpasset din virksomhet

Sårbarhetsvurderinger («Pentest») – Digitale og fysiske

Utredning av sikkerhetshendelser