Prosjekteringsledelse og -støtte

Prosjekteringsledelse og - støtte

Fra idè til ferdig byggverk

Prosjekteringsledelse i HRP
HR Prosjekt leverer PA-tjenester til alle aktørene i bygg- og anleggsbransjen, og er en av Norges største leverandører av lederkompetanse for gjennomføring av byggeprosjekter. HRP har i tillegg til store faglige miljøer innenfor prosjekt- og byggeledelse også solid kompetanse innenfor prosjekteringsledelse, prosjekteringsgruppekoordinering og prosjekteringsgruppeledelse.

Prosjekteringsledelse er samordnet ledelse av prosjekteringen. Prosjekteringslederen skal koordinere prosjekteringsarbeidet og påse at de prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter de har inngått med byggherren. Alle HRP sine prosjekteringsoppdrag ledes av egne prosjekteringsledere. Dette er personer som i tillegg til å ha en konkret faglig spesialistkompetanse også har solid kompetanse innenfor ledelse av tverrfaglige rådgivere i prosjekteringsfasene.

Våre prosjekteringsledere sikrer at våre oppdragsgivere får den kvalitet de har bestilt, til den tid som er avtalt og innenfor avtalt honorarbudsjett. Dette samtidig som oppdragsgiveren får en profesjonell part å forholde seg til, som kan kommunisere ved bruk av både oppdragsgivers og fagrådgiverens fagtermologi. Dette reduserer misforståelser og sørger for effektivitet i prosjekteringen.

Vår ekspertise
HRP tilbyr prosjekteringsledere med erfaring innenfor tradisjonell prosjektering, prosjektering ved bruk av ICE og LEAN-metodikk og iht. ulike offentlige og private aktørers egne metoder. HRP følger videre Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin veileder for prosjekteringsledelse.

Vi mener at det er byggherren og byggherrens organisasjon som best kjenner behovene og kravene til sitt byggverk. Våre rådgivere har som oppgave å fasilitere for gode løsninger med hensyn til disse, og vil derfor legge til rette for gode gruppeprosesser gjennom alle våre prosjekter. En viktig del av dette arbeidet er å sikre rasjonell bruker- og byggherremedvirkningen. Våre prosjekteringsledere sikrer en strukturert beslutningsprosess hvor alle behov, ønsker og krav fra bruker og byggherre blir ivaretatt.

Vi bistår med utarbeidelse av PA-bok, sikrer at aktuelle lover, forskrifter og bestemmelser fra berørte offentlige etater blir ivaretatt i prosjekteringen og fulgt opp videre i prosessen, og sikrer effektivt samarbeid mellom involverte rådgivere – uavhengig av om de er en del av HRP sin organisasjon eller fra andre konsulentselskap.

HRP kan videre bistå med andre roller i prosjekteringen– som f.eks. koordinator for prosjektering (KP).

Våre tjenester
HRP sitt miljø for prosjekteringsledelse leverer tjenester innenfor følgende fagområder:

  • Prosjekteringsledelse, koordinering, gruppeledelse (PL, PGK, PGL)
  • Koordinator for prosjektering (SHA KP) og ivaretakelse av SHA-ansvar,
  • Fremdrifts- og leveranseplanlegging,
  • Kvalitetsoppfølging og – sikring,
  • Oppfølging av økonomi og prosjekteringskostnad,
  • Kalkulering av prosjektrammer og entreprisekostnad,
  • Kartlegging av myndighetskrav og planlegging av offentlige prosesser,
  • Prosjekteringsstrategi og valg av entrepriseform,
  • Byggherrerådgivning og entreprenøroppfølging,

Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!