Navn på prosjektet

Trondheim Torg

Oppdragsgiver

DNB Eiendom AS

Entrepriseform

Ikke Avklart

I samarbeid med:

DNB Eiendom AS, B-KS AS

Trondheim Torg

HRP har bistått med tilstand- og vedlikeholdsvurdering av eiendommene på Trondheim Torg bestående av kjøpesenter, kontor, bolig og parkeringskjeller, med totalt areal på 60 000 m2. Analysen omfatter også fredet bebyggelse.Vurderingen er en teknisk gjennomgang av byggeteknisk forhold av fagområdene bygg, VVS, elektro og brann. Det overleveres en rapport med enkel beskrivelse av tilstanden og vedlikeholdsbehovet av bygningsdelene for de kommende 10 år.

Rapporten vil ta for seg avvik, skader, feil og mangler av bygningsdeler som er tilgjengelig for visuell inspeksjon og som er gjennomgått ved befaringen. Samtidig vil det beskrives anbefalte tiltak, og kostnadsestimat for strakstiltak og evt. forskriftsmangler. Det vil foretas en dokumentasjons-gjennomgang av foreliggende drift- eller FDV system, og kartlegge tilgjengelig og manglende dokumentasjon. Basert på vedlikeholdsbehov 1-5 år og 6-10 år, relaterte forskriftsmangler, strakstiltak, og tilgjengelig dokumentasjon, oppnår eiendommen en karakter for vedlikehold og dokumentasjon i skala 1 – 10 (A – F).

Oppdragsgiver mottar rapport med tilstanden til bygningsdelene, der det angis tilstandsgrader (TG) og konsekvensene av registrert tilstand angis ved bruk av konsekvensgrader (KG). Rapporten gir en generell og karakteristisk vurdering av bygningsmassen. Rapporten redegjør for teknisk og økonomisk vurdering av eiendommene, som gir oppdragsgiver et verktøy til å planlegge og kartlegge langsiktige investeringer og vedlikeholdsbudsjett. Samtidig er gir rapporten oppdragsgiver mulighet til å iverksette tiltak for å lukke avvikene.

Prosjektinformasjon

Prosjektfase

Drift- og vedlikeholdsfase

Tjenester

Teknisk fagrådgiver, RIV, RIE, RIBr, RIB

Periode

2019

Størrelse

60 000 m2

Prosjektkostnad

Ikke avklart