Navn på prosjektet

Støren sør VVA

Oppdragsgiver

Midtre Gauldal Utvikling KF

Entrepriseform

Totalentreprise

Støren sør VVA

Bygging av ny vei og G/S med tilhørende infrastruktur i 3,7 km, vei, vann, avløp, OPI, nettstasjoner, trykkøkningsstasjoner for vannforsyning og rehabilitering av pumpestasjon for avløp.
Veien bygges som en H1 vei og er cirka 3,7 km lang og går i utfordrende topografi med høye fjellskjæringer og fyllinger. Traseen er fremført med sprengningsarbeid hvor høyeste fjellskjæring er cirka 25meter med tilhørende fjellsikring, men også sikring av løsmasseskjæring.
Samarbeid med Tensio ifm. med tilkobling ved Mo Trafostasjon på Støren, nettstasjoner i anlegget og bygging av OPI for spenningsanlegg. Samarbeid med Midtre Gauldal kommune som skal ta over anlegget ved ferdigstillelse.
HRP har også vært med fra tidligfase, utarbeidet anbudsdokumenter og gjennomført anbudsprosess, anlegget ferdigstilles høsten 2021 og gjennomføres som en totalentreprise.

Prosjektinformasjon

Tjenester

• Prosjektbistand i tidligfase, • Prosessledelse anbud, prosjektledelse anbud, • Byggherreombud utførelse, • SHA-koordinator utførelse, • Tilstandsvurdering 24 boliger,

Periode

2019-2021

Størrelse

3,7Km

Prosjektkostnad

140mNOK