Navn på prosjektet

Mulighetsstudie og områdereguleringsplan ny Tvedestrand vgs

Oppdragsgiver

Aust Agder FK og Tvedestrand kommune

Mulighetsstudie og områdereguleringsplan ny Tvedestrand vgs

HR Prosjekt AS har vært rådgiver på en omfattende reguleringsplan med mulighetsstudie og konsekvensutredning for Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune. Oppdraget «Ny videregående skole i Tvedestrand» omfattet et nytt skoleanlegg for inntil 900 elever med tilhørende flerbrukshall, utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg som skal bygges av kommunen. I tillegg foreslås regulert ny tilkoblingsvei fra ny firefelts E18 som planlegges åpnet innen 2020 til eksisterende Fv. 410 som oppgraderes frem til skolens adkomst når skolen åpner.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse, arkitekt, planfaglig utreder, utredninger konsekvensutredning (ROS, barn og unge, trafikk, UU mm)

Periode

2016-2017

Størrelse

500 000 kvm (tomt), 10 000 kvm bygg

Prosjektkostnad

800 millioner kroner