Plan, urbanisme og landskapsarkitektur

Plan, urbanisme og landskapsarkitektur

Fra idè til ferdig byggverk

Plan, urbanisme og landskapsarkitektur i HRP
HRP har som en samfunnsbygger sterk lokal tilstedeværelse over hele Norge og samarbeider tett med flere norske kommuner, eiendomsutviklere og entreprenører. Alle byer og tettsteder endrer seg og nye områdetyper preger det regionale by-og kulturlandskapet. Byvekst og urbanisering er i dag et dominerende fenomen i alle deler av verden. Hoveddelen av verdens befolkning bor i byer. Hvordan byproblemene løses er helt avgjørende for å løse klimaproblemet og å nå mål om bærekraftig utvikling Samfunnet har en bærekraftigutvikling i takt med bevissthet rundt fornybarhet og miljø. HRP har erfaring og kompetanse innen byutvikling, arealplanlegging og landskapsarkitektur.

HRP har nødvendig kompetanse for planlegging av morgendagens samfunn, og legger stor vekt på å tilby riktig tjeneste til riktig tid. Vår tilstedeværelse i landet gjør oss fleksibel med hensyn til type oppdrag, størrelse og geografisk beliggenhet. Vi forstår hvilke verdier våre oppdragsgiver verdsetter i sine områder – og bidrar med å omsette disse til videre utviklingsprosjekter.

Vår ekspertise
HRP sine arkitekter og planrådgivere arbeider med både kommuneplaner, konsekvensutredninger, ROS-analyser, detaljregulering, by- og tettstedsutvikling, urbanisme, områdeplaner og landskapsfaglige utredninger og vurderinger. Vi ønsker å skape gode fysiske omgivelser i morgendagens samfunn, og være med på å utvikle potensialet i alle landområder – Enten for samfunnsformål, eiendomsutvikling, eller samferdsel.

Våre rådgivere vurderer økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved det menneskelige samfunn; og bruker dette i valg av bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Dette sammen med et sterkt ønske om å identifisere og tilfredsstille våre oppdragsgivers behov, planer og visjoner for sine eiendommer. I HRP arbeider planrådgivere, arkitekter, landskapsarkitekter og tekniske fag tett sammen for å vurdere alle perspektiver.

Vår styrke ligger i et stort tverrfaglig fagmiljø internt på kontoret. Vi sitter samlet med flere faggrupper, og samarbeider på tvers av fag. På denne måten blir arkitekturen en integrert del av prosjektene, og dette er med på å skape enda bedre løsninger.

Våre tjenester
HRP sine plan- og landskapsrådgivere leverer følgende tjenester:

  • Utarbeidelse av kommunedelplaner, områdeplaner og detaljreguleringsplaner,
  • Utvikling av eiendommers potensiale sammen med utbyggere,
  • Prosessledelse og kommunikasjon med offentlige instanser,
  • Landskapsarkitektur og -utforming,
  • Bærekraft og samfunnsøkonomiske vurderinger,
  • Konsekvensutredninger, ROS-analyser og planprogrammer,
  • Visualisering og modellering av ideer, planer og konsepter,
  • Konseptutvikling, alternativsutredninger og mulighetsstudier,
  • Urbanisme og by- og sentrumsutvikling
  • Infrastruktur, samferdsel og kollektivløsninger,

Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!