Oppstartvarsel detaljregulering for felt F10 Natten, Nesbyen kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det her om oppstart av planarbeid med detaljregulering for felt F10 Natten, planid 01202902 i Nesbyen kommune.

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for området F10 innenfor gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Planområdet omfatter deler av eiendommene Gnr. 56 bnr. 202 og gnr. 56 bnr. 1187 og er på ca. 131 daa.

Oppdragsgiver er Rukkedalskogen as.

Dokument:

Natten F10 Varsel Om Oppstart Av Planarbeid
Referat Oppstartsmøte F 10 03.05.2022
Planinitiativ F10 060422