Aktuelt

Vellykket utbygging av Buvik skole

– Grundige vurderinger bak hver avgjørelse vil gi Buvik skole en god bruksverdi lenge etter at byggeprosjektet er avsluttet, sier kommunens prosjektleder fra HR Prosjekt AS Stine Halleraker.

- Gode innspill fra lærerne har vært gull verdt, Halleraker.

Halleraker fra HR Prosjekt er kommunens prosjektleder for Buvik skole. Hun forteller at brukermedvirkning har stått sentralt i utbyggingen.

- Skaun kommune bestemte seg for å satse fullt på «samspillsentreprisemodellen» etter råd fra HR Prosjekt AS og gode erfaringer fra Børsa skole - som også hadde elementer fra samspill i entreprisen.

Dette er en modell som setter av tid til å bearbeide prosjektet grundig etter konkurransen. I tillegg til bred involvering av brukere har også representanter fra kommunen, entreprenøren, arkitekt og entreprenørens rådgivere deltatt i denne samspillsprosessen.

Å involvere brukerne, lærerne og drift som renhold og vaktmester – har bidratt til en god bruksverdi, påpeker Halleraker.

- De sitter med lang erfaring om hvordan rommene kan tas i bruk, og hvordan få mest nytte og funksjonalitet. Dette bidrar også til at alle aktørene blir enige om hvordan bygget skal utformes, og vi får et veldig gjennomarbeidet prosjekt der detaljer er nøye vurdert.  Mitt inntrykk er at alle viktige avgjørelser fra skolen blir forankret hos hele personalet og at det i tillegg har blitt tenkt langt frem i tid. Gode innspill fra brukerne er gull verdt, og bidrar til et vellykket prosjekt som holder seg lenge etter at byggeprosjektet er avsluttet, forteller Halleraker.

God effektiv dialog bidrar til et godt sluttprodukt, og reduserte kostnader

- Prosessen har vært veldig bra, med god dialog og godt samspill fra både entreprenøren og byggherrens side. Vi har fått raske tilbakemeldinger når vi har bedt om innspill, og hittil har ingen innspill eller endringer forsinket prosjektet. Underveis i byggeprosessen har det ikke vært en eneste endring i bygningsmassen, og slik sparer vi tid og ekstra kostnader - og får et godt sluttprodukt. Jeg tror og håper at dette er en måte å arbeide på som blir stadig mer vanlig i fremtiden, forteller Halleraker.

Eggen er enig i at samspillet har gitt et godt prosjekt. Hun forteller at lærerne har blitt stadig orientert om hva som har foregått, og har vært aktivt med på å gi innspill på de valg og beslutninger som skal tas.

- Dette har vært tidkrevende, men det bidrar til et godt sluttprodukt og vellykket prosjekt. Et eksempel er at vi i tidligfase fikk i oppgave å se bruken av eksisterende bygg i kombinasjon med nybygget. Vi satte oss ned, lagde planer og diskuterte. Da oppdaget vi at det krevde lite ombygging av eksisterende bygg ved å tilby dette arealet til 1.-3.trinn. Skulle vi ha hatt også 4. trinn her, så ville dette ha krevd mye mer ombygging av eksisterende bygg. Sammen med rådgiver for oppvekst utarbeidet vi en rom- og funksjonsplan for nybygget, som fungerer som et grunnlags-dokument gjennom hele prosessen. Det handler om å jobbe på lag med det skolebygget man har. Det er ikke noe fasitsvar på hvilket type skolebygg som er best. For å få det beste resultatet, må man se på hvordan man kan jobbe optimalt med de lokalene man har. Det er det som har vært målet vårt for Buvik skole, sier Eggen.

Ordfører Jan P. Husby (Sp) mener at samspillspillentreprisemodellen har bidratt til en god prosess og et godt sluttprodukt.

- Samspillentreprisemodellen er interessant ved at den får fram ønsker og behov hos brukerne som til slutt har dannet konseptet. Helt konkret har dette samspillet mellom entreprenør og lærerne løftet viktige tema i fokus, som uteområder og atkomst. Den gamle atkomsten måtte stenges under byggingsarbeidene – og god dialog førte til at den nye atkomsten stod klar når den gamle måtte stenges. Det har vært en god prosess med god dialog, og sluttproduktet blir veldig bra, forteller Husby.

- Flere voksne til stede og gode muligheter for tilpasset opplæring

Buvik skole ble renovert i 2006-2007, og ble da bygd om til baseskole med fleksible løsninger. Denne baseskoleorganiseringen fremholdes, og rektor ser klare fordeler ved denne utformingen.

- I dag består skolen av fem avdelinger. Hver avdeling har et fellesareal med arbeidsplass til hver elev, og formidlingsrom tilknyttet hver avdeling. Vi har flere klasser per trinn. Vi ser at det er en fordel at det er flere voksne til stede i rommene, det gir elevene trygghet at det er flere som ser dem og deres behov. Denne organiseringen gir også større fleksibilitet i undervisningen, hvor det er enklere å undervise ulike grupper. Det gir gode muligheter for tilpasset opplæring, påpeker rektor ved Buvik skole Astrid Eggen.

Dette er med på å sikre et godt faglig utbytte med god oppfølging av elevene.

- Denne arbeidsformen krever at lærerne samarbeider tett, de må bruke tid sammen på å planlegge undervisningen. Fordelen ved dette er at lærerne kan dra nytte av sin kompetanse på best mulig måte, og slik være en god kollegastøtte for hverandre, forteller Eggen.

Se våre kontorer