Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

Når HRP engasjerer seg i et oppdrag vil HRP både direkte og indirekte ta på en seg risiko. Denne risikoen kan være både negativ og positiv (mulighet), og kan påvirke HRP som selskap i tillegg til gjennomføringen av det aktuelle oppdraget.

Hvilke oppdrag HRP skal prioritere avhenger derfor i stor grad av hvilken risiko disse oppdragene kan medføre for HRP.  HRP sine oppdragsledere må ved initiering av oppdrag være kjent med hvilken risiko ulike forhold medfører, og både kunne håndtere disse og bruke de til egen fordel.

En risiko er defineres som den kombinasjonen av sannsynlighet for at en negativ hendelse skal inntreffe og konsekvensen for HRP dersom hendelsen inntreffer. Risiko kan også beskrives med positivt fortegn, og symboliserer i så tilfelle en mulighet for HRP.

Risiko er et element i den virkelige verden som man må forholde seg til ved gjennomføring av aktiviteter, både i arbeidslivet og privat. Å gå over en vei medfører en risiko for å bli påkjørt, samtidig som det å ta på seg et oppdrag medfører en risiko for å ikke klare å gjennomføre det man har blitt enig med oppdragsgiveren om. Er man ikke villig til å ta risiko, reduseres også muligheten for å nå sine mål. Hvilken risiko man er villig til å ta defineres som eget akseptkriterium. Er risikoen høyere enn akseptkriteriet velger man å ikke gjennomføre aktiviteten, mens er den lavere kan man fortsette som planlagt.

Figur 9 Risiko- og mulighetsmodell

For oppdragsledere i HRP er risiko et element i oppdraget som kan redusere muligheten til å oppnå egne mål i oppdraget. Ofte omtales denne risikoen som forhold som kan, men ikke nødvendigvis vil, medføre tap (konsekvens) for oppdraget direkte og HRP indirekte. Disse tapene kan være økonomiske, i form av tap av omdømme, leveransene sin kvalitet, forsinket fremdrift.

I alle oppdrag er det særlig følgende forhold som kan medføre risiko for HRP:

  • Valgt kontraktsform med oppdragsgiver,

Oppdrag etter medgått tid medfører mindre risiko enn de etter fastpris. Dette da man ved arbeid på fastpris må være særlig påpasselig på kontraktens innhold og man har et lønnsomt prosjekt.

  • Honorarets størrelse,

Oppdrag med høyt honorar medfører større konsekvens ved feil enn de med lavt honorar. Dette da feil i store oppdrag både har stor negativ påvirkning på omdømme og potensielt kan medføre vesentlige økonomiske tap for HRP.

  • Oppdragets kompleksitet,

Faglig komplekse oppdrag medfører høyere konsekvens enn de med kjente «rutineleveranser». Et høyere antall oppdragsmedarbeidere kan også påvirke kompleksiteten i oppdraget.

  • Hvilke prosjektfaser oppdraget gjennomføres i,

Oppdrag i planleggingsfase medfører ofte lavere risiko ved rådgiverfeil, enn oppdrag i byggefase. Dette da man både har bedre tid til å rette opp feil, og at de får mindre økonomisk påvirkning på både prosjekt og for HRP.

  • Om man benytter underleverandører i oppdraget,

Benytter man kjente eller ukjente underleverandører påvirker dette oppdragets risiko for HRP,

  • Hvilken kunde man jobber med,

Kjente kunder man har jobbet mye med og kjenner forventningene til
medfører lavere risiko enn de med ukjente kunder.

Alle overnevnte forhold må vurderes av oppdragslederen ved initiering av oppdrag. Videre kan det være flere forhold i alle oppdrag som påvirker oppdragets gjennomføring og HRP som selskap. Disse bør også kartlegges og vurderes så langt som mulig før kontraktsignering.

I HRP er det besluttet å kategorisere alle oppdrag ut fra hvilken risiko de kan medføre for selskapet. Dette for å redusere HRP sin totale eksponering for risiko, og redusere negativ påvirkning på videre utvikling av HRP. I HRP benyttes kategorisering av oppdrag ved bruk av bokstavverdi A til E, hvor A omfatter prosjekter med lav risiko og E oppdrag med høy risiko.

Figur 10 Klassifisering av oppdrag – Sjekkliste for vurdering av risiko i oppdrag

Vurdering av oppdragets risiko gjøres ved hjelp av egen sjekkliste.

Muligheter

I alle oppdrag finnes det muligheter for HRP til å utvikle seg videre mot selskapets mål. Disse mulighetene eksisterer som et ekstra potensiale i oppdraget utover økonomisk gevinst.

Dette kan være muligheten for å arbeide med nye prosjekter man ikke har jobbet med tidligere, øke faglig kompetanse, muligheten for å reklamere for sine tjenester i en ny bransje, muligheten for å rette opp et negativt inntrykk som samme kunde har fra tidligere oppdrag, osv. Å være bevist på oppdragets muligheter gjør det mulig å øke verdiskapningen til HRP uten å øke kostnadene, samtidig som det ofte gir en direkte verdi for oppdragets medarbeidere. Oppdragets muligheter er ofte direkte korrelert til oppdragets effektmål, som diskutert i Modul 1 – Leksjon 4.

HRP sine oppdragsledere skal ved initiering av alle oppdrag vurdere hvilke muligheter oppdraget kan medføre for HRP. Dette gjøres ved hjelp av en egen sjekkliste.