Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

HRP sine oppdrag er varierende både i kompleksitet, omfang, varighet og innhold. For å ivareta både oppdragsgivers forventninger og HRP sine interesser i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget er det nødvendig å utarbeide en avtale (her en kontrakt) mellom oppdragsgiver og HRP.
Kontrakten er et dokument som formaliserer hvilken avtale man har mellom partene, og vil mest sentralt avklare følgende forhold:

 1. Hva som skal gjøres,
 2. Hvem som skal gjøre det,
 3. Når det skal være ferdig, og;
 4. hva honoraret skal være.

Kontrakten inneholder følgelig forpliktelser og rettigheter for begge partene, og gi retningslinjer for hvordan eventuelle uforutsette hendelser som forsinkelser, endringer, konflikter m.v. skal håndteres. Det kan være svært krevende å utarbeide en gjensidig bebyrdende kontrakt som begge parter kan være i enighet om. Derfor benyttes det i brorparten av HRP sine oppdrag standardformular for kontrakter, utarbeidet av Standard Norge.

Standardkontraktene
De kontraktsformer mest relevant for HRP og omhandlet i dette kurset er:

 • NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Kontrakten skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. Standarden er basert på et oppdrag etter fast pris.

 

 • NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
  Kontrakten skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid. 
 • NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag
  Kontrakten skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider.

Standardkontraktene benyttes av hele den norske bygg- og anleggsbransjen og er akseptert av de fleste av HRP sine oppdragsgivere. Felles for standardkontraktene er at de regulerer rådgivertjenester i bygge- og anleggsoppdrag, og at de inneholder de mest alminnelige bestemmelsene nødvendig for å ivareta både oppdragsgiver (kunde) og oppdragstaker (leverandør).

Følgelig vil det i de fleste oppdrag ikke være nødvendig å gjøre tilføyelser eller endringer i standardkontrakten. Dersom man identifiserer særlige risikoforhold i oppdraget, kan det være nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger i kontrakten – dette bør i så fall gjøres sammen med juridisk rådgiver eller advokat.

På HRP sine intranettsider finner du kontraktsformular basert på betingelsene i standardkontraktene med HRP sine standard tilføyelser og generelle oppdragsbetingelser. HRP sine tilføyelser spesifiserer uklarheter i standardkontraktene og tydeliggjør HRP sine vilkår. Disse kontraktsformularene er videre beskrevet i modul 2 – leksjon 4.

Valg av kontraktsform
Kontraktsformen man velger kan være avgjørende for oppdragets lønnsomhet og hvilken risiko HRP tar på seg. Det finnes dessverre mange eksempler på både rådgivere og entreprenører som i tillegg til å ha fått betydelig tap også har gått konkurs som følge av et enkelt oppdrag sin kontraktsform. Å velge riktig kontraktsform for gjennomføring av oppdraget er derfor en øvelse som krever en dyktig oppdragsleder.

For å generalisere gjennomfører HRP oppdrag med to ulike mekanismer for betaling og honorar:

 • Etter medgått tid med eller uten honorarbudsjett (typisk NS 8402),
 • Etter fastpris uten avregning av timer (typisk NS 8401),

Hvilken kontraktsform som bør benyttes i oppdraget avhenger av flere forhold, og bør vurderes nøye av oppdragsleder og oppdragsmedarbeidere før utarbeidelse av kontraktsforslag.

Kontrakter etter medgått tid med eller uten honorarbudsjett er, og vil nok fortsette å være, en foretrukket avtaleform for leverandører. Dette reduserer betydelig leverandørens risiko for å gå på økonomiske tap i forbindelse med gjennomføringen.  Kontrakter etter fastpris ønskes ofte av både offentlige byggherrer og entreprenører. Dette da kontraktsformen, forståelig nok, gir oppdragsgiver mer kontroll over oppdragets sluttkostnad og maksimalt honorar til leverandøren.

Det understrekes likevel at denne overnevnte «sannheten» gir et unyansert bilde av kontrakts-formenes muligheter og begrensninger. Selv om risiko på et overordnet nivå må sies å være lavere for leverandøren i en kontrakt etter medgått tid, finnes det gode eksempler på oppdrag etter medgått tid med betydelige økonomiske tap og svært lønnsomme fastpriskontrakter. Dette avhenger svært av oppdragsgivers og -takers definisjon av oppdraget, definering av oppdragets innhold/leveranser og avtalte betingelser i kontrakten for øvrig.

Oppdrag etter medgått tid

Oppdragsleder bør forsøke å velge kontrakter etter medgått tid når dette er en mulighet. Dette da kontraktsformen i høy grad ivaretar leverandørens usikkerheter rundt oppdragets omfang, innhold, fremdrift og honorar. Kontraktsformen gir oppdragsleder mulighet til å varsle oppdragsgiver om behov for økt honorar eller fremdrift som følge av flere forhold, også i de tilfeller hvor oppdraget viser seg å være mer omfattende enn det man opprinnelige forventet og avtalte innledningsvis.

Det understrekes at oppdragsleder bør være særlig oppmerksom at alle endringer og tillegg utover opprinnelig avtalt honorarbudsjett må varsles tidlig og iht. kontraktens betingelser.

I enkelte tilfeller kan oppdragsgiver ønske at oppdraget gjennomføres etter «medgått tid med tak». Dette betyr i enkelhet at man som leverandør kun får betalt for produsert tid, samtidig som man maksimalt får betalt honorar opp til det avtalte «taket». Denne kontraktsformen bør unngås, da man som leverandør får overført betydelig deler av risikoen uten tilstrekkelig kompensasjon.

Oppdrag etter fastpris

Oppdragsleder bør som hovedregel velge kontrakter etter fastpris kun når:

 • Oppdragets omfang er oversiktlig og tydelig beskrevet,
 • Man arbeider med kjente prosjektfaser og tydelige faseoverganger,
 • Leveransene er definert i størrelse, antall og revisjoner,
 • Man tidligere har gjennomført lignende oppdrag,
 • Man har en plan for håndtering av endringer/tillegg utover opprinnelig avgrensning av oppdraget.

Oppdrag etter fastpris kan, til tross for misforståelsen, inneholde endringer og tillegg. Dette fordrer imidlertid at man som oppdragsleder har vært dyktig å avgrense oppdraget ved oppstart. Videre bør man som hovedregel alltid budsjettere fastprisoppdrag med antall timer forventet for å sikre en god lønnsomhet. Mer om dette i senere leksjoner.

Alle oppdrag som gjennomføres etter fastpris skal følge egne prosedyrer for dette.

Det nevnes at oppdrag etter fastpris kan være svært lønnsomme for HRP i de tilfeller hvor man tilbyr å levere en tjeneste eller et produkt man har «gjort mange ganger før» og har gode maler, rutiner og en effektiv produksjon. I disse tilfellene vil inntekten fra oppdraget betydelig overskride kostnaden pr. time arbeidet med oppdraget.