Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

Oppdrag som gjennomføres i HRP kan ha ulik størrelse og omfang, og kan i sin enkleste form bestå av en enkelt person som skal levere en enkelt rapport til gruppe bestående av mange personer som skal levere flere dokumenter både hver for seg og sammen. Et oppdrag vil minimum alltid bestå av 2 personer, 1 utførende ressurs/oppdragsleder og 1 oppdragseier.

Oppdragseieren er den avdelingslederen som «eier oppdraget» i organisasjonen. Eierskapet til oppdraget avhenger av hvilke tjenester som primært leveres, hvem som skaffet oppdraget, eller den som har personalansvaret for oppdragsleder eller de fleste ressursene som arbeider i oppdraget; eller en kombinasjon av alle disse faktorene. Oppdragseieren har det formelle ansvaret for oppdraget, og er den som vil ha ansvaret for både tap og gevinster i oppdraget ovenfor HRP sin toppledelse og eiere.

Oppdragslederen vil forvente å kunne få støtte fra oppdragseier i forbindelse med den praktiske håndteringen av oppdraget, og er den personen oppdragslederen skal henvende seg til for å gjøre avklaringer rundt strategiske beslutninger i oppdraget. Dersom oppdraget er av svært liten størrelse vil oppdragseier og oppdragsleder være samme person, mens ressursen som utfører oppdraget kun gjennomfører arbeidet med oppdragets leveranse.

Et prosjekteringsoppdrag av normal størrelse i HRP består ofte av følgende ressurser:

  • Oppdragseier,
  • Oppdragsleder,
  • 3-7 rådgivere,
  • Støttefunksjoner; som f.eks. økonomiavdeling,

Den enkelte rådgiveren vil ha ansvaret for å utarbeide sine egne leveranser i tråd med det som er avtalt i oppdragets kontrakt og med den kvalitet som forventes. Avklaring av hva som skal leveres av den enkelte rådgiveren skal gjøres sammen med oppdragslederen. Det understrekes at den enkelte rådgiveren har et medvirkningsansvar for at HRP sine kvalitetssystemer er fulgt i forbindelse med arbeidet på egne leveranser.

HRP i likhet med virksomheter i de fleste bransjer er organisert i en tradisjonell og hieratisk linjeorganisasjon hvor virksomhetens øverste leder er administrerende direktør, og nivåene under er organisert i regioner, markedsområder og avdelinger med egne linjeledere.

Som medarbeider i en linjeorganisasjons avdeling har man mange nivåer med ledere over seg, samtidig som mange av de man arbeider sammen med i prosjekter ofte er organisert i andre avdelinger og på andre kontorsteder. Skulle man benytte en linjeorganisasjon for å lede oppdragene HRP ville dette medført at hver eneste avdeling måtte vært perfekt tilpasset de ressursene det enkelte oppdraget hadde behov for, og at avdelingslederen i praksis ville vært oppdragslederen. Dette ville i praksis, i tillegg til å være svært urasjonelt, også vært umulig å gjennomføre.

Av denne grunn organiserer HRP alle oppdrag i egne matriser på tvers av linjeorganisasjonen. Dette medfører at man oppretter en «midlertidig gruppe» for hvert enkelt oppdrag med deltagere fra de deler av linjeorganisasjonen man har behov for i oppdraget. Samtidig utpeker man en oppdragsleder som har ansvaret for gjennomføring av oppdraget sammen med oppdragseier.

 

Matriseorganiseringen av oppdrag gjør at deltagerne i oppdragene enkelt kan kommunisere med hverandre gjennom oppdragsleder, at ansvaret i oppdraget får en tydelig plassering og at kunden opplever HRP sin organisasjon som enhetlig og samlet.

Oppdragslederen har ansvaret for alle forhold som omhandler oppdraget, mens det samtidig er viktig å understreke at oppdragslederen i et oppdrag aldri har personalansvaret for deltagerne i oppdraget. Det tradisjonelle linjeansvaret for medarbeidere i et oppdrag er det alltid nærmeste avdelingsleder som har.