Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

Det er mange faktorer som påvirker HRP sine muligheter til å være lønnsom.  Prisen for våre tjenester styres av det markedet vi, våre konkurrenter og våre oppdragsgivere er i.  Vi er i et tøft marked, og vi har stramme rammer i de fleste oppdrag.  Derfor må vi tenke lønnsomhet for egen bedrift i alle våre valg og handlinger.  Det er en forventning om at oppdragslederne i HRP har fokus på verdiskaping i oppdraget og utviser lønnsomhetsforståelse.

Begrepet «verdiskapning» brukes i mange sammenhenger, men det eksisterer ingen god definisjon av ordet, og det defineres svært forskjellig i forskjellige sammenhenger.  Hvis man googler «Verdiskaping» får man først opp følgende definisjon:

Verdiskaping er bruk av kunnskap, kapital og/eller arbeid med det formålet å skape økonomiske verdier.

For å gjøre dette enkelt i forhold til vår virkelighet og våre oppdrag kan vi si at «Verdiskaping for et oppdrag i HRP er differansen mellom gevinstene i oppdraget og kostnadene ved gjennomføring av oppdraget.»

Som oppdragsleder skal man alltid ha fokus på HRP sine muligheter til gevinster og kostnadene forbundet med dem.  Vi ønsker selvsagt en positiv verdiskaping i alle våre oppdrag, selv om vi må innse at det ikke alltid er mulig.  Siden vi tross alt behøver inntekter for å kunne overleve som bedrift, tenker vi oftest på gevinst i form av økonomisk gevinst på kort sikt.  Andre typer gevinster, som f eks «økt kompetanse» eller «et utmerket forhold til oppdragsgiver», kan være vanskeligere å vurdere verdien av der og da, selv om de kanskje kan gi oss en økonomisk gevinst på lengre sikt.

Å ha lønnsomhetsforståelse betyr at man har innsikt i den situasjonen man er i slik at man kan bedømme hvilke beslutninger og handlinger som kan være lønnsomme eller ikke, og også vurdere graden av lønnsomhet i de forskjellige valgene.  Dette innebærer at man:

  • har kunnskap om situasjonen man er i
  • har oversikt over alternative veier videre
  • kan vurdere de økonomiske konsekvensene av de forskjellige alternativene
  • benytter den samlede informasjonen til å foreta det man antar er lønnsomme valg.

I hverdagssituasjonen gjør vi ikke de store, dokumenterte kartleggingene og analysene før vi tar beslutninger.  Vi tar beslutninger basert på den kunnskapen og informasjonen vi besitter der og da, eventuelt med en mindre utsjekk av status og mulige alternativer.  Da er det spesielt viktig for oppdragslederen å huske på at man ikke bare skal tenkte på hva som er mest hensiktsmessig i forhold til oppgavene man har, men også å ta med i betraktningen om dette er hensiktsmessig og gir verdiskaping for HRP.

Dersom beslutningen i et oppdrag innebærer stor risiko eller stor sannsynlighet for tap, vil det være nødvendig å gjøre mer omfattende kartlegging av nåsituasjon og analyse av alternativer.  Selv om man har gjort god kartlegging og analyse, vil alle alternativene være forbundet med usikkerhet og risiko.

Figuren nedenfor illustrerer sammenheng mellom verdiskapning og risiko.

Det er ofte slik at alternativer som ser ut til å kunne gi høy verdiskaping er forbundet med høyere risiko.  Avveiningen mellom fortjenestemulighet og risiko kan være vanskelig. Som oppdragsleder må man ofte lete etter de løsninger og utveier som kanskje ikke er de mest opplagte ved første øyekast, men som kan gi HRP best forhold mellom verdiskaping og risiko, og samtidig gi oppdragsgiveren gode løsninger som dekker deres behov.