Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

I alle oppdrag som HRP gjennomfører utarbeides det dokumenter, tegninger, beregninger og modeller (samlebetegnet som «dokumenter» videre i kapitlet).

I store oppdrag kan antallet dokumenter være svært mange, samtidig som alle dokumenter kan være til ulikt formål, Mens noen dokumenter kun er interne arbeidsdokumenter, er noen viktig for tverrfaglig koordinering, og noen dokumenter er offisielle leveranser som skal oversendes oppdragsgiver. Alle disse dokumentene igjen kan ha ulik «status», hvor noen akkurat er påbegynt kan andre være oversendt til sidemannskontroll hos en kollega og noen kan være revidert for 5. gang.

For at oppdraget (og oppdragslederen) skal ha kontroll på hvilke dokumenter som skal utarbeides i oppdraget skal det alltid utarbeides en leveranse- og kontrollplan. Denne fungerer som en oppdatert liste på hvilke dokumenter som er utarbeidet i oppdraget, og vil inkludere informasjon om:

  • Dokumentnavn og -nr.
  • Fagområdet ansvarlig for leveransen,
  • Revisjonsnr,
  • Status for intern fagkontroll (egenkontroll, kvalitetskontroll/sidemannskontroll og tverrfaglig kontroll)
  • Status for ekstern leveransekontroll (oppdragsgiver, tredjepart og uavhengig),
  • Leveransedato

Leveranse- og kontrollplanen bør utarbeides i fellesskap mellom oppdragsleder og fagansvarlig i et av de første interne møtene i oppdraget (eksempelvis internt oppstartsmøte). Dette sørger for at alle deltagere i oppdraget har en omforent forståelse av oppdragets leveranser.

Leveranse- og kontrollplanen må hele oppdragets arbeidsgruppe være i samarbeid om å utforme, og alle som arbeider med en leveranse enten som utførende medarbeider eller sidemannskontroll har et ansvar for å fylle ut kontrollinformasjon i skjemaet.

Leveranse- og kontrollplanen er i tillegg til en oppsummering av leveransene en oppdragsgiver kan forvente seg en viktig dokumentasjon på at HRP har gjennomført pålagte kvalitetsaktiviteter. Det er normal praksis å oversende leveranse- og kontrollplan til oppdragsgiver ved oversending av sluttleveransen.

Figur 18 Utklipp – Leveranse og kontrollplan

Oppdragsleder sitt ansvar

Oppdragsleder har et overordnet ansvar for at det blir utarbeidet leveranse- og kontrollplan, og at denne til enhver tid er oppdatert.

Fagansvarlige sitt ansvar

Fagansvarlig skal i alle oppdrag sørge for utfyllelse av leveranse- og kontrollplanen for å dokumentere egne kvalitetsaktiviteter.