Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

I alle HRP sine oppdrag skal oppdragsleder sørge for at overlevert leveranse til oppdragsgiver har den kvalitet som er avtalt – og som oppfyller både interne og eksterne krav. De interne kravene er angitt i HRP sitt kvalitetssystem, mens de eksterne knytter seg til både oppdragsgivers og myndighetenes krav. Uansett hvor kravene til kvalitet stilles er ansvaret for korrekt og tilstrekkelig kvalitet er like viktig som oppdragsleders ansvar for oppdragets fremdrift og kostnad, og må forventes å kreve en stor del av oppdragsleders tid ifm. gjennomføringen.

Korrekt og tilstrekkelig kvalitet
For å kunne følge opp kvaliteten i et oppdrag er det nødvendig å definere hvilken kvalitet den totale leveransen skal ha. Dette er ulike i alle oppdrag, selv om leveransen tilsynelatende er lik. Det er nemlig slik at hvordan oppdraget skal løses, og hvordan utforming leveransene skal ha avhenger av hva som er avtalt med oppdragsgiver, oppdragets kontrakt og budsjett, oppdragets fremdrift og «hva som er nødvendig» i det aktuelle tilfellet.  Som oppdragsleder er det derfor viktig å forstå at hva som er korrekt (og tilstrekkelig) kvalitet må vurderes i vært enkelt tilfelle.

Å definere hva som er korrekt og tilstrekkelig kvalitet kan virke skremmende for en pliktoppfyllende oppdragsleder, som gjerne vil levere et perfekt «skoleeksempel» for alle leveranser. Dette er imidlertid en viktig avgrensning av oppdraget, og noe som kan være befriende for både oppdragsleder og oppdragsgiver. Dette gjør det nemlig mulig å skreddersy sin leveranse til kundens helt konkrete behov, og unngå at oppdragsgiveren må betale for unødvendig arbeid.

«Korrekt og tilstrekkelig kvalitet er den, og kun den, leveransen som kunden har behov for i det aktuelle oppdraget – Samtidig som man oppfyller både interne og eksterne kvalitetskrav»

Korrekt og tilstrekkelig kvalitet handler også om hvordan man som oppdragsleder eller oppdragsmedarbeider velger å kommunisere og dokumentere sin deltagelse i et oppdrag. Om en henvendelse kan besvares muntlig på telefon, eller om det må utarbeides notater eller lengre fagrapporter er vurderinger oppdragslederen må ta stilling til i de fleste oppdrag. Svaret på dette er vanskelig og gi i alle tilfeller, men generelt sett skal all dokumentasjon lagres og arkiveres i oppdrag. Dette samtidig som oppdragslederen må ha tilstrekkelig kunnskap om leveransene til å kunne vite hvilke typer avklaringer som trenger å dokumenteres inngående – og hvilke som kan vurderes på enklere måter.

Til tross for det overnevnte er det umulig at oppdragslederen selv skal ha inngående fagkunnskap om alle HRP sine leveranser, særlig i tverrfaglige oppdrag. Ved utarbeidelse av leveranser i oppdraget er det derfor flere ressurser som skal sikre oppfyllelse av HRP sine kvalitetskrav – hver på sitt ansvarsnivå.

Figur 16 Kvalitetsansvar og roller

Arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet
Ved gjennomføring av oppdrag er oppdragsleder ansvarlig for at det gjennomføres kvalitetsaktiviteter på alle HRP sine leveranser. Kvalitetsaktivitetenes omfang og innhold vil avhenge av hvilken type leveranse som gjennomføres. Uavhengig av dette vil kvalitetsarbeidet følge arbeidsflyten som skissert under.

 

TIDSPUNKT FOR FERDIGE UTFYLTE KVALITETSDOKUMENTER

Det skal leveres egenkontroll og sidemannskontroll ved følgende milepæler i oppdraget:

  • Før offisiell leveranse til oppdragsgiver (byggherre/entreprenør)
  • Før signering av offentlig ansvarsrett
  • Før signering av samsvarserklæring
  • Før oversendelse av dokumenter til uavhengig kontroll eller annen tredjepartskontroll

Dato for gjennomført egenkontroll og sidemannskontroll skal fremkomme i alle dokumenter.

Alle øvrige kvalitetsdokumenter (sjekklister, skjemaer) skal samtidig være utfylt i oppdatert versjon.

Kvalitetsdokumentene

Som oppdragsleder i HRP har man tilgjengelig en rekke kvalitetsdokumenter for bruk i sine oppdrag. Noen av disse er obligatoriske, mens andre er valgfri. Under vises en oversikt over de ulike kvalitetsdokumentene som benyttes i alle oppdrag.

Figur 17 Oppdragsleders, Fagansvarlig og Oppdragsmedarbeider sine kvalitetsverktøy

Oppdragsmedarbeiders (OM) ansvar
I HRP sine oppdrag er det oppdragsmedarbeiderens ansvar å sørge for at sine deler av leveransen har korrekt og tilstrekkelig god kvalitet. Dette inkluderer at man følger HRP sitt kvalitetssystem, og særlig prosedyrer, rutiner, sjekklister og malfiler. Videre inkluderer dette at den faglige leveransen skal være på et nivå som på en god måte svarer ut oppdragsgivers bestilling, og kontraktens innhold.

Oppdragsmedarbeideren er ofte en junior ressurs, eller en ressurs med kortere erfaring eller ansiennitet i HRP.

Fagansvarliges (FA) ansvar
I HRP sine oppdrag skal det være en fagansvarlig ressurs som har ansvaret er den totale faglige leveransen, og videre ansvaret for at oppdragsmedarbeideren har gjort sine arbeidsoppgaver på en korrekt og tilstrekkelig god måte. Den fagansvarlige har videre ansvaret for oppfyllelse av myndighetskrav, og faglig ansvar for valgte løsninger.

Fagansvarlig er ofte en senior ressurs, og en ressurs med faglig lang erfaring og ansiennitet i HRP. Alle oppdrag skal ha minimum en oppdragsleder og en fagansvarlig. I oppdrag med flere fagområder skal det være flere fagansvarlige.

Den fagansvarlige skal lede gruppen, fordele arbeidet, gi råd og veiledning slik at leveransen blir som den skal.  Spesielt viktig er det at fagansvarlig tar hensyn til de som har mindre erfaring i gruppen, og kan ta rollen med å veilede og støtte slik at også deres leveranser blir gode nok.

Ikke alle kan være fagansvarlig.  Det krever at man har tilstrekkelig erfaring til å kunne veilede og gi råd innen faget og de oppgaver som skal løses.  Normalt vil linjelederen for en fagavdeling vite hvem som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å kunne være fagleder.  Oppdragslederen kan derfor kontakte linjelederen for å finne riktig fagleder for sitt oppdrag.

Oppdragsleders (OL) ansvar
I HRP sine oppdrag vil oppdragslederen ha det overordnede ansvaret for alle HRP sine leveranser. Det er oppdragsleder som skal sørge for at leveransen totalt sett svarer ut oppdragsgivers bestilling og er iht. den størrelse og det omfang avtalt i kontrakten. Oppdragsleder har ikke ansvaret for faglige valgte løsninger, men skal sørge for at de fagansvarlige har fulgt HRP sitt kvalitetssystem.