Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

De fleste ansatte i HRP kjenner til at HRP årlig gjennomfører mange hundre oppdrag på vegne mange ulike oppdragsgivere. Felles for alle oppdrag HRP gjennomfører er at de er lønnsomme, i tråd med selskapets strategi og i henhold til besluttet verdigrunnlag. De aller fleste er også med på å utvikle selskapet i en positiv retning gjennom verdiskapning utover det rent økonomiske.

Det mange imidlertid ikke er like kjent med, er de mange potensielle oppdrag HRP enten blir forespurt om eller identifiserer selv, men velger å ikke gjennomføre. Dette er oppdrag som enten er ulønnsomme, vurderes å ha for høy risiko eller kan være med på å skade selskapets videre utvikling.

HRP må også ofte gjøre valg mellom to ulike oppdrag hvor begge isolert sett kan vurderes å være interessante å engasjere seg i, men hvor man må velge ett av alternativene. Dette for eksempel som følge av manglende ressurser til å engasjere seg i begge oppdrag.

HRP sine oppdragsledere har et ansvar for å forvalte merkevaren på en god måte, og være positive bidragsytere i videre utvikling av HRP. Oppdragslederen er ofte en sentral deltager ved valg av hvilke oppdrag HRP skal prioritere bruk av egne ressurser i, og må derfor ha nødvendig kunnskap til i vurdering av oppdragets innhold før signering av forpliktende kontrakt.

Identifikasjon av oppdrag

Det finnes et tilnærmet uendelig antall oppdrag som man kan levere produkter og tjenester på både nasjonalt og internasjonalt nivå, men kun en promille av disse kan være interessant for HRP.

Å identifisere et oppdrag kan være svært enkelt, men også svært vanskelig. To tilsynelatende like oppdrag kan både omtales av oppdragsgiveren på samme måte, være innenfor samme bransje, sektor og tjenesteområde og inkludere svært like leveranser, men samtidig være vesentlig forskjellig – hvor kun det ene oppdraget er relevant for HRP. Ofte vet ikke oppdragsgiveren selv forskjellen.

I HRP er det etablert en egen avdeling for identifisering av de fleste offentlige oppdrag som kan være relevant å engasjere seg i, men disse utgjør anslagsvis kun 50-70 % av HRP sin årlige omsetning. De øvrige oppdragene skapes gjennom at oppdragsgiveren tar kontakt med HRP, at mersalg skapes i pågående oppdrag, eller at HRP sine egne ansatte identifiserer muligheter i markedet.

For å identifisere hvilke oppdrag som er interessant for HRP er det vesentlig å kjenne til:

 • Hvilken sektor og tjenesteområde HRP arbeider i,
 • Hvilke ressurser og tjenester HRP alene eller sammen med underleverandører har kompetanse på,
 • Hvilke oppdrag HRP prioriterer i sin strategiplan,
 • Hvilken kapasitet HRP sine ressurser har på tidspunkt for gjennomføring av oppdraget,
 • Hvilken risiko og hvilke muligheter oppdraget potensielt medfører for HRP.

Generelt sett vil alle oppdrag som omfatter rådgivertjenester innenfor bygg- og anleggssektoren være interessant for HRP, men til enhver tid er det nødvendig å gjøre valg iht. både HRP og den enkelte enhet/avdelings strategi- og markedsplan.

Tidspunkt for oppstart av oppdrag

I HRP sine kjerneprosesser defineres et oppdrag det tidspunkt hvor kontrakt er signert med oppdragsgiver. Før dette omtales potensielle oppdrag som «salgsmuligheter». Dette er en vesentlig forskjell som det er viktig at alle oppdragsledere kjenner til.

HRP har som hovedregel ingen juridiske forpliktelser ovenfor oppdragsgiver før kontrakt er signert. Likeså har HRP store muligheter til å påvirke innholdet i oppdraget før det utarbeides en kontrakt med oppdragsgiveren.

Gode oppdragsledere benytter denne muligheten gjennom å gjøre tilstrekkelig forarbeid i forbindelse med prosjektinitieringen. Dette da oppdragslederen vet at i denne fasen kan det skapes gode og veldefinerte rammer for gjennomføring av oppdraget når kontrakt endelig signeres av begge parter.

Oppdragsleders oppgaver

HRP sin oppdragsleder skal i forbindelse med initiering av oppdrag gjøre følgende overordnede vurderinger av det potensielle oppdraget/salgsmuligheten:

 • Er salgsmuligheten relevant for HRP?
 • Bidrar salgsmuligheten til positiv utvikling av HRP?
 • Er oppdraget lønnsomt å gjennomføre?
 • Finnes det grunner til å gjennomføre oppdraget utover det økonomiske?
 • Har HRP ledig kapasitet innenfor de tjenester som etterspørres?
 • Hvilken risiko kan oppdraget medføre for HRP?
 • Om dette oppdraget gjennomføres, går HRP glipp av andre bedre muligheter?

HRP sin oppdragsleder har sammen med egen avdelingsleder både ansvaret for lønnsomheten til prosjektet, og at HRP sine ressurser benyttes som mest mulig hensiktsmessig måte for videre utvikling av selskapet.