Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

I alle bedrifter ønsker man å være den foretrukne leverandøren innen sitt område.  Dette krever et godt forhold til kundene, og et kontinuerlig forbedringsarbeid slik at man kan være bedre enn konkurrentene. Et viktig element i det å bli bedre, er å jobbe aktivt med erfaringsoverføring der vi sprer de erfaringer vi har gjort oss i et oppdrag videre til andre deler av organisasjonen.  Men vi kan fort bli navlebeskuende dersom vi hovedsakelig bruker egne medarbeideres erfaringer i forbedringsarbeidet.  Andre viktige inngangsfaktorer til forbedringsarbeidet er vurderinger rundt hvordan markedet utvikler seg, hva våre konkurrenter gjør, og hvordan våre oppdragsgivere opplever både oss og konkurrentene.

Vi kan normalt ikke spørre oppdragsgiverne hvordan de oppfatter konkurrentene våre, men vi kan spørre om hvordan de vurderer oss.  En slik evaluering er svært verdifull for oss i det kontinuerlige forbedringsarbeidet, og vil hjelpe oss å forstå hvor vi skal sette inn kreftene for å hele tiden være den foretrukne leverandøren innen våre områder.  Vi er ute etter å få vite mer om de områder vi ikke oppfattes som gode nok i forhold til kundenes ønsker og behov, og samtidig vil vi også gjerne vite hvor vi oppfattes som gode, slik at vi kan forsterke de områdene.

Vi bruker også evalueringer fra oppdragsgiver/kunder i tilbudsarbeidet vårt.  Svært ofte blir vi bedt om å levere attester fra våre kunder som en del av tilbudet.  Disse attestene inngår som en del av vårt salgsarbeid, og skal dokumentere at vi er den leverandøren som best kan ivareta de ønsker og behov som fremkommer i forespørselen.

Disse evalueringene har altså to hensikter: De skal hjelpe oss å bli bedre samtidig som de skal fortelle at vi er den beste leverandøren.  Det kan ligge en konflikt i dette, og vi bruker et skjema for evalueringer som er todelt, der vi i den ene delen ber om en vurdering av vår kompetanse og vår leveringsdyktighet, og i den andre delen ber om tilbakemeldinger på hvor vi kan bli bedre.

Normalt ber vi om evaluering i sluttfasen av oppdraget, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å be om en evaluering underveis.  Oppdragsgiverne kan oppfatte det som masete om vi ber om mange evalueringer på samme oppdrag.  Vi bør derfor begrense hvor mange ganger vi ber om evaluering, og tidspunktet for når vi ber om evalueringer blir viktig.  Dersom vi har en konflikt med en oppdragsgiver, er det ikke sikkert vi skal be om en evaluering.  Oppdragsgiveren vil kunne oppfatte det svært negativt, og evalueringen kan fort bli et partsinnlegg i konflikten.  Men vårt forhold til oppdragsgiveren i et oppdrag kan variere, og en konflikt vil ofte løse seg.  Da vil evalueringen kunne bli helt annerledes.

Det må derfor gjøres en vurdering av når det er mest hensiktsmessig for oss å be oppdragsgiver om å ta det ekstra arbeidet med å fylle ut et evalueringsskjema. Oppdragsleder vil normalt kunne gjøre denne vurderingen, men er man i tvil, skal man avklare med oppdragseier om og når det skal bes om evaluering.