Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

Alle oppdrag vi gjennomfører gir deltakerne nye erfaringer og ny kunnskap, uansett hvordan oppdraget faktisk har gått.  Men enkeltpersoner kan beholde sin kunnskap for seg selv, og i verste fall ta med seg sin kunnskap ut av bedriften.  For bedriften er det viktig at erfaringen og kunnskapen beholdes i bedriften og at den blir delt og spredd videre slik at den blir tilgjengelig for flere.  Vi snakker om en systematisk erfaringsoverføring, der hensikten er at nye oppdrag skal kunne dra nytte av de erfaringer man har gjort seg i pågående og avsluttede oppdrag.  Erfaringsoverføringen skal bidra til en kontinuerlig forbedring og utvikling av vår gjennomføring og våre leveranser.

Det er utarbeidet en rutine for erfaringsoverføring i HRP.  I henhold til rutinen skal erfaringsoverføringen skje ved at medarbeidere i et pågående eller avsluttet prosjekt gjennomfører et erfaringsoverføringsmøte med medarbeidere i prosjekt som skal starte.  Det pågående eller avsluttede oppdraget) skal være et referanseoppdrag for det nye oppdraget.  I dette legger man at oppdragene skal ha likhetstrekk som gjør at erfaringene fra referanseoppdraget kan være relevante for det nye.  Likhetstrekkene kan f eks være samme oppdragsgiver, tilsvarende omfang eller samme type leveranser.

Eksempel: Rutine for Erfaringsoverføring – Rapport i HRP.

Utvelgelsen av referanseoppdrag som egner seg for erfaringsoverføring er ledelsens ansvar.  Oppdragseier for det nye oppdraget har ansvaret for at erfaringsoverføringsmøtet gjennomføres, og skal lede møtet.  Det skal skrives møtereferat/Erfaringsrapport fra møtet, som lagres i det nye oppdragets prosjektmappe.

 

 

Lesson Content