Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

HRP er et selskap med stor bredde i sine tjenester, og kan følgelig ta på seg en rekke oppdrag innenfor ulike bransjer og sektorer. Til tross for dette opplever HRP av og til at vi mangler ett eller flere fagområder for leveranse av alt det kunden etterspør i et oppdrag. Når det forekommer kan det være aktuelt å bruke underkonsulenter i egen oppdragsorganisasjon.

Å engasjere underkonsulenter medfører alltid økt risiko for HRP, og må følgelig vurderes i hvert enkelt tilfelle. For at det skal være aktuelt å bruke er underkonsulent er det flere kriterier som skal oppfylles:

  • HRP har, etter en intern gjennomgang, ikke mulighet til å levere tjenesten selv,
  • HRP utgjør hoveddelen av kontraktens arbeider,
  • HRP er angitt som kontraktspart mot oppdragsgiver,
  • HRP opplever alternativkostnaden ved å ikke bruke underleverandør som større enn ved å bruke underleverandør,
  • HRP har gjort en grundig evaluering av aktuell underleverandør.


Før man velger underleverandør er det viktig å gjøre en vurdering av leverandørens kvalifikasjoner. Dette sikrer at man arbeider med en underleverandør som «kan fagområdet sitt», og ikke medfører økt risiko for HRP sin kontrakt med oppdragsgiveren.

Når vi engasjerer underkonsulenter skal man tenke gjennom hvordan avtalenes bestemmelser passer sammen.  Det er mange elementer å ta hensyn til, og her følger eksempel på noen spørsmål man kan stille seg:

  • Vil det være fornuftig å engasjere underrådgivere på timebasis dersom vi selv har en fastpris?
  • Greier vi å videreføre bestemmelsene om endringer i vår avtale til underkonsulentens avtale eller vil vi bli sittende med endringskrav fra underrådgiver som vi ikke kan videreføre til vår oppdragsgiver?
  • Vil vi få betaling fra vår oppdragsgiver før vi må betale vår underkonsulent, eller risikerer vi å få dårlig likviditet i oppdraget?
  • Har vi greid å videreføre informasjonen i vår kontrakt med oppdragsgiveren på en slik måte at underrådgiveren forstår hva de skal levere når og med hvilken kvalitet?

Som oppdragsleder skal man derfor kun inngå underleverandøravtaler dersom man har vurdert leverandørens faglige kvalifikasjoner, lønnsomhet, referanser og renomme. Videre må man sørge for at oppdragsgiveren aksepterer bruk av underleverandører. I offentlige kontrakter kreves det eksempelvis ofte at underleverandøren er meldt inn allerede i tilbudsfasen, og at underleverandøren oppfyller en rekke kvalifikasjonskrav.

Ved kontrahering av underleverandører er det viktig å sørge for at man utformer en kontrakt som ivaretar oppdragsgivers og HRP sine interesser. Særlig viktig er det at kontrakten ikke medfører unødig høy risiko for HRP. Dette kan gjøres ved bruk av «back to back»-kontrakter.

«Back to back»-reguleringer innebærer – litt forenklet – at sentrale kontraktsbestemmelser videreføres i sin opprinnelige form nedover i hele kontrakthierarkiet. Gjøres det riktig, oppnås en effektiv kontraheringsmodell med økt kontroll med risikofordelingen.

Skal det benyttes underleverandør i et oppdrag skal alltid korrekt ledernivå, jmf. fullmaktsmatrisen inkluderes.

Det er viktig for oss at underkonsulenten leverer med like god kvalitet som vi gjør selv.  Oppdragsgiverne skal være like fornøyde med vår underkonsulents leveranser som de er med våre leveranser.  De må få nødvendig informasjon og oppfølging for å kunne gjøre sine oppgaver.  De må tas med i kommunikasjonsaktiviteter, møtevirksomhet og oppdragets daglige liv tilstrekkelig til at de kan greie sine leveranser til oss.  Som oppdragsleder må man likevel passe på at underkonsulenter ikke bruker tid på unødvendige aktiviteter som koster mange timer er til belastning for vårt oppdrag mot oppdragseieren.  Denne jobben kan bli enklere dersom man søker å oppnå et åpent og godt samarbeidsklima der underkonsulentene forstår og selv tar et ansvar for rammene de skal arbeide innenfor.

I motsetning til egne medarbeidere, der vi kan bruke våre interne systemer til oppfølging (f eks XLedger for å sjekke timeforbruket) må det lages egne kontrollrutiner for å følge opp underkonsulenter.  Dette kan f eks være et krav om at de oversender timelister som viser timeforbruk hver fredag, eller at de skal sende en månedsrapport med status ved månedsslutt.  Behovet for kontroll og oppfølging vil variere fra oppdrag til oppdrag.