Etter at leksjonen er avsluttet skal du kunne gi gode svar på følgende spørsmål:

De fleste oppdrag vi gjennomfører i HRP dreier seg om gjennomføring av prosjekter.  Enten prosjekter vi gjennomfører i egen regi, eller at vi deltar i gjennomføringen av et prosjekt for en oppdragsgiver.  Heretter vil vi bare snakke om «Oppdrag», det blir for langt å bruke «Prosjekter eller Oppdrag».

I denne leksjonen skal vi snakke om en modell for oppdrag basert på faser og beslutningspunkter på øverste nivå.

En «Fase» kan ses på som en del av et tidsforløp, eller en tilstand, som lett kan skilles fra det som kommer før og etter.  I oppdrag oppfatter vi ofte en fase som en samling av relaterte oppgaver som gjennomføres i samme tidsforløp og som resulterer i delleveranser.

Leveransene i en fase kaller vi for «Delleveranser».  En delleveranse er et arbeid som har kommet til et forutbestemt ferdiggradsnivå i en fase.  Et eksempel kan vær at man utarbeider et foreløpig styringsdokument som en delleveranse i en fase, mens delleveransen i fasen etter er et ferdig og godkjent styringsdokument.

Et «Beslutningspunkt” er et kontrollpunkt mellom to faser der man kan gjøre en vurdering av om oppdraget skal gå videre til neste fase eller ikke.  Alternativene til å gå videre kan være å stanse oppdraget, utsette det eller omarbeide det.

Illustrasjon av Beslutningspunkt

Grunnlaget for modellen med faser og beslutningspunkter er at man deler opp oppgavene i håndterbare bolker, der man ønsker å sikre at beslutninger om hva man gjør videre tas på riktig grunnlag.  Man ønsker å unngå at arbeidet i neste fase starter før man har gjort en tilstrekkelig vurdering og kvalitetssikring av resultatene i den avsluttende fasen.

For å få til dette må det etableres konkrete krav til hvilke leveranser som skal gjøre i en fase.  Det må også etableres krav til hva som ellers skal til for å kunne gå videre til neste fase.

For å kunne passere beslutningspunktet og komme videre til neste fase gjøres det en utsjekk av leveransene i fasen og de øvrige kravene for å kunne gå videre.  Det skal være en formell beslutning om å gå videre gjennom et beslutningspunkt.  Det er vanlig at beslutningen tas av oppdragets styringsgruppe (eller oppdragseier og oppdragsleder sammen hvis oppdraget ikke har annen styringsgruppe).  Styringsgruppen beslutter om oppdraget kan gå videre til neste fase, om det skal avsluttes, eller om passeringen av beslutningspunktet skal utsettes.

Nedenfor vises et eksempel på typiske faser i bygg- og anleggsprosjekter.  Både leveransene i fasene og kravene for å gå gjennom beslutningspunktene vil være forskjellige fra oppdrag til oppdrag.

 

I våre oppdrag kan vi være involvert i alle faser, selv om vi kanskje ikke så ofte deltar i den første fasen «Strategisk definisjon» der behovene avklares og man finner ut at man behøver å gjennomføre et prosjekt.

Det er nok mer vanlig at vi blir engasjert til å gjennomføre et Forprosjekt som ofte består av fasene «Program og konseptutvikling» og «Bearbeiding av valgt konsept».  Ved utgangen av «Bearbeiding av valgt konsept» har man ofte en funksjonsbeskrivelse og tegninger som underlag for anskaffelse av en totalentreprise.

I byggelederoppdragene deltar vi ofte i fasene «Produksjon og leveranser» og helt eller delvis i «Overlevering og ibrukstakelse».  Ofte vil det være hensiktsmessig for en byggeleder å delta i hele eller deler av «Detaljprosjekteringsfasen» også, for å få gode kunnskaper om prosjektet som skal gjennomføres før selve produksjonen (byggeriet) starter.