Kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram: Detaljregulering for Trollset 3, GBNR. 62/ 73 og 62/232 m/flere i Nesbyen kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Trollset 3, planID: 01202110. Formålet er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan og sammen med oppstartsvarsel legges forslaget til planprogram ut på høring jf. pbl. § 4-1. Kommunestyret har i sak 16/21 den 11.03.21 åpnet for at det kan fremmes planinitiativ for nye reguleringsplaner i området. I samsvar med pbl. § 17-4 blir det også varsla oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Dokument i forbindelse med oppstartvarsel og høring av planprogram:

Varsel Om Oppstart Av Planarbeid Og Høring Av Planprogram Detaljregulering For Trollset 3
Varslingskart Trollset 3
Forslag Til Planprogram Trollset3
Planinitiativ Trollset 3
Referat Fra Oppstartsmøte Trollset 3