Idrett

Søreide skole

HRP leverer tjenester innen idrettsrådgivning til kommuner, fylkeskommuner og idrettslag. Vi kan bidra i utviklingen av idrettsanlegg og utarbeiding av plansaker knyttet til idrett. Fagmiljøet vårt kan i tillegg bidra med politiske vurderinger og økonomisk rådgivning ved privat utbygging av idrettsanlegg.

Våre konsulenter har lang erfaring fra idretten som toppidrettsutøvere, frivillige, idrettsbyråkrater og idrettspolitikere. Felles for dem er at de deler et sterkt engasjement, et høyt faglig nivå og en verdifull forståelse av idrettens behov og potensiale.

Vi håndterer alle typer idrettsprosjekter – fra idéstadiet til ferdig hall.

Idretten er en helt sentral del av den verdifulle frivillige sektoren vi har i Norge. Idrettslag- og klubber bidrar til aktivitet, folkehelse og gode oppvekstsvilkår for barn og unge i hele landet. For oss er idretten selve symbolet på samhold og fellesskap. Derfor er idrett en viktig satsing for HRP!

Vi er opptatte av idrettens rolle i lokalsamfunn, og tror på at vi sammen kan skape en mer aktiv hverdag for barn og unge.

Hjeltefjord arena

Utvikling av idrettsanlegg

Vi har omfattende erfaring fra utvikling av en lang rekke idrettsanlegg. Her kan nevnes både ulike type flerbrukshaller, fotballhaller og isanlegg, samt kunstgressbaner, nærmiljøanlegg og andre utendørsanlegg som volleyball og tennis. Vi kan bistå kommuner og idretten selv med å utvikle anlegg fra idéstadiet til overlevering av ferdig bygg. I tett samarbeid med dere utvikler vi hensiktsmessige rom- og funksjonsprogram, spillemiddelsøknader, mulighetsstudier og kostnadskalkyler. Våre dyktige arkitekter kan utvikle skisseprosjekt, illustrasjonsplan og volumstudier. Når prosjektet er ferdig utviklet, kan våre solide byggeledere lose prosjektet frem til overlevering av ferdig bygg. I forbindelse med privat utbygging av idrettsanlegg kan vi bistå med; reguleringsplaner, rom- og funksjonsprogram, spillemidler og kommunale garantier. I tillegg kan vi utarbeide forslag til festeprinsipper og eventuelle prinsipper for kommunal leie av brukstid.

 

Hønefoss arena

Utrednings- og rådgivningsarbeid

Våre konsulenter har tidligere arbeidet i kommuner og hatt ansvar for oppfølging av idrettsanlegg og pågående prosjekter. De har også lang erfaring fra utarbeidelse av politiske planer og saker. Vi bidrar gjerne med følgende saker og planer:

 • Utarbeidelse av bestillinger og gjennomføringsvedtak for prosjekter, herunder;
 • Idrettsplaner (fullstendig gjennomgang av anlegg i kommunen og idrettens behov)
 • Handlingsplaner for kunstgress (kartlegging av tilstand på kommunens kunstgressbaner og forslag til tiltak for å hindre avrenning av granulat)
 • Utarbeidelse av administrasjons- og utleiereglement (kvalitetssikring av kommunens regelverk for utleie av haller, baner og andre anlegg.
 • Bassengstrukturutredninger (utredning av tilstand på kommunens svømmeanlegg og vurdering av behov for nye/andre anlegg)

Listen er ikke uttømmende, og vi tilpasser oss gjerne deres behov.

Myndighetsoppfølging: administrative og politiske prosesser

Det kan være krevende å få oversikt over alt som skal gjøres, godkjennes og vedtas i forbindelse med en privat utbygging av et idrettsanlegg. Vi kan bistå dere som samfunnskontakt med myndighetsoppfølging for å hjelpe dere på veien mot ferdig idrettsanlegg. Vårt bidrag kan være alt fra kommunikasjonsplaner, mediearbeid og oppfølging av politiske utvalg til møter med plan- og bygningsavdelingen i kommunen og oppfølging av planprosessen.

Vår kontaktperson

Avdelingsleder

Relevante tjenester

   • Konsekvensutredninger 
   • Eiendomsfaglige spørsmål 
   • Tilstandsanalyser idrettsanlegg
   • Finansierings- og driftsmodeller 
   • Søknad om spillemidler,  
   • Behovsanalyser 
   •  Bistand ifbm. offentlige og politiske prosesser «kommuneveiviser» 
   • Fagplaner – idrett
   • Handlingsplaner blant annet for kunstgress 
   • Kommunikasjonsplan 
   • Tomteanalyser 
   • Brukermedvirkning 
   • Mulighetsstudier og alternativanalyser 
   • Rom- og funksjonsprogram 
   • Utarbeidelse av reguleringsplaner, momsrefusjon og andre tilskudd 
   • Kostnadskalkyler 
   • Skisseprosjekt 
   • Gjennomføringsstrategi 
   • Forprosjekt