Havbruk

 

Hva?
Havbruksnæringen ekspanderer, og flere aktører bygger ut landbaserte oppdrettsanlegg. Parallelt med utbyggingen på land elektrifiseres store deler av gjenværende, fossildrevne sjøanlegg. Den økte graden av kompleksitet slike prosjekter medfører krever profesjonell planlegging og prosjektstyring slik at riktige prosjekter velges fra start og at riktige prosjekter gjennomføres i henhold til avtalt tid, kost og kvalitet. HRP har lang og bred erfaring med å planlegge, lede og ferdigstille store, komplekse byggeprosjekter med høy grad av teknikk og automasjon. Vi ønsker å være våre kunders høyre hånd når de skal i gang med realiseringen av sine prosjekter, og vi vil skape balanse og merverdi for kunden i sitt forhold med leverandør. Vårt mål er at kundens prosjekt blir planlagt best mulig, gjennomført i henhold til kontrakt og overlevert med riktig kvalitet, til riktig tid, innenfor fastsatt budsjett.

 

Hvordan?
Skal du i gang med å planlegge et landbasert bygg- eller anlegg, eller kanskje du skal elektrifisere noen sjølokaliteter, men er usikker på hvilke konsepter og energiløsninger som er best egnet dine behov? HRP kan utforme et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag som hjelper deg velge riktig prosjekt.

I prosjektets tidligfase tilbyr HRP:

 • Behovsanalyser
 • Livssyklusanalyser (LCC)
 • Alternativanalyser
 • Lønnsomhetsanalyser
 • Klimagassregnskapsberegninger
 • Interessentanalyser
 • Usikkerhetsanalyser

Tidligfaseanalyser danner grunnlaget du trenger for å ta riktige investeringsbeslutninger når du skal velge hvilket prosjekt som dekker ditt behov mest miljøvennlig og økonomisk lønnsomt. Skal du bygge RAS-anlegg, slakteri, kaianlegg, administrasjonsbygg, infrastruktur, visningssenter eller annet kan vi bistå med gode tidligfase analyser for å finne det riktige konseptet for deg. For sjøanlegg vil energiløsningene som vurderes i tidligfase eksempelvis være tilkobling til landstrøm, hybride energiløsninger som kombinerer batteri med eksisterende dieselaggregat eller landstrøm, hvor begge løsninger kan kombineres med lokale, fornybare energiressurser tilpasset den geografiske lokasjonen for det gitte anlegget.

Når riktig konsept er valgt for enten landanlegg eller sjøanlegg, og prosjektet skal startes opp kan vi igjen bistå med tjenester i denne fasen. Her er noen av de mest relevante tjenestene vi da kan levere, listen er ikke uttømmende:

 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Arkitektur, rådgivning og prosjektering
 • Miljørådgivning
 • Bærekraftledelse
 • Energiledelse
 • SHA-koordinator
 • Teknisk prosjektledelse
 • Grunnerverv
 • Økonomiske analyser

Vi kan også bistå med søknadsprosesser med Enova, og utarbeide konsesjonssøknader til NVE.

 

Hvilke gevinster oppnår du?
Ved å benytte HRP sine tjenester får du:

 • Tidligfaseanalyser som gir et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for å velge riktig prosjekt
 • Trygge investeringsrammer og langsiktige investeringsbeslutninger
 • Profesjonell prosjektstyring som leverer prosjekter i henhold til avtalt tid, kost og kvalitet
 • Kontroll på alle tekniske anlegg og ivaretakelse av alle grensesnitt
 • Kontroll på prosjektets fremdrift og økonomi
 • Prøvedrift og idriftsetting av tekniske anlegg
 • Ivaretakelse av SHA på byggeplass
 • Trygg overlevering, grundig etterarbeid og garantiarbeid mot leverandør ved behov

 

Hvorfor?
Havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring, og laks er Norges tredje største eksportvare. Regjeringen har mål og ambisjoner om at veksten i den Norske Havbruksnæringen skal femdobles innen 2050, i takt med dette er Norge forpliktet til FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og Norsk Klimalov, og skal være tilnærmet utslippsfritt innen 2050. Som norsk samfunnsbygger ser vi i HRP nå behovet for å tre inn i Havbruksnæringen, og overføre beste praksis innen planlegging, prosjektledelse, miljø og bærekraft fra bygg -og anleggsbransjen inn i Havbruk.

 

Hvem?
Geir Tommy Keiseraas leder vår satsing inn mot havbruk. Han har 25 års erfaring fra havbruksnæringa. Han var en av gründerne da Raumagruppen as ble etablert. Med et settefiskanlegg som utgangspunkt, bygget de opp en hel gruppering med stamfiskanlegg, 4 settefiskanlegg og 6 matfiskkonsesjoner og slakteri. Dette gjør at han har en oppdretters innsikt i hvor kompleks et oppdrettsanlegg på land nødvendigvis må være. Hans kunnskap fra Havbruk pares med HRP sin lange erfaring fra bygg -og anleggsbransjen.

«HRP har ledet byggingen av en rekke prosjekter på land som vil være veldig lik det som skal til for å dekke havbruksnæringa sitt behov når de skal bygge sine landbaserte anlegg» sier Geir Tommy.

Det er klare synergier mellom å lede utbygging av store vannbehandlingsanlegg og renseanlegg til det havbruksnæringa har behov for. HRP sitt Havbruksteam innehar ingeniører med erfaring fra å lede bygging av landbaserte anlegg og driftsbygninger for Grieg Seafood. Det er ressurser som har vært byggherrerepresentanter når kaianlegg, industri-, nærings- og boligområder er bygget. Norsk Kylling i Orkland og det gigantiske utbyggingen av boliger ut i Trondheimsfjorden – Grilstad Marina er eksempler på dette. HRP stod for utbyggingen av Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg i Ullensaker. Det kan gi vann til 80 000 personer på Romerike, samt at det forsyner Oslo Lufthavn Gardermoen med vann.

Vår kontaktperson

Relevante tjenester

Prosjektledelse

Byggeledelse

Arkitektur, rådgivning og prosjektering

Miljørådgivning

Bærekraftledelse

SHA-koordinator

Teknisk prosjektledelse

Grunnerverv

Økonomiske analyser