Brannteknikk

Brannteknikk

Fra idè til ferdig byggverk

Brann- og risikorådgivning i HRP
HRP AS er en norsk samfunnsbygger med fokus på sikkerhet. Sammen med våre kunder arbeider vi for å redusere brannteknisk risiko og øke brannsikkerheten i alle fasene av et byggverks liv; fra ideen om et bygg, gjennom prosjekteringsfasene til utførelse og etter ferdig overleverte byggverk. Vi har den spesialistkompetansen nødvendig for å gjøre fremtidens byggverk brannsikre.

Vi er engasjert av alle aktørene i bygg- og anleggsbransjen for å gjøre viktige vurderinger rundt brann- og risiko. Våre kunder er både eiendomsutviklere med fokus på optimalisering av sine prosjekter, offentlige byggherrer med et betydelig samfunnsansvar, entreprenører som ønsker kostnadseffektive løsninger, driftspersonale som må prioritere sine vedlikeholdsmidler og brukere som er opptatt av å ivareta sikkerheten til de som ikke kan ta vare på seg selv.

Det er viktig for oss å være en samfunnsrådgiver som bidrar til robuste, rasjonelle og effektive løsninger. Våre medarbeidere har derfor både praktisk og teoretisk kunnskap om brannsikkerhet og brannteknisk risiko. Dette samtidig som HRP sin tverrfaglige organisasjon gjør det mulig å drøfte problemstillingene ytterligere med eksperter innenfor andre fagområder.

Vår ekspertise
HRP sine rådgivere kan bistå med alle typer problemstillinger innenfor brann og risiko. Vi kan bistå både i forbindelse utvikling av eiendommer, gjennomføring av tiltak iht. plan- og bygningsloven, utførelse på byggeplass eller etter byggverket er tatt i bruk. Vi har spesialisert oss på utvikling av gode prosjekter, og er særlig god på å finne tverrfaglige løsninger sammen med andre fagområder og byggherre i prosjektets tidlige faser.

Våre rådgivere er særlig dyktig på gjennomføring av branntekniske risikovurderinger. Dette gjør HRP kvalifisert til å gjennomføre komplekse analyser innenfor fagområdet, både i forbindelse brannteknisk prosjektering og ved kartlegging av brannsikkerheten i større organisasjoner. Vi leverer risikovurderinger som gjør at eiere og brukere av ulike typer byggverk kan føle seg sikre på at sikkerheten for liv, helse, materielle verdier og miljøet er tilstrekkelig ivaretatt.

Vi mener at det er byggherren og byggherrens organisasjon som best kjenner behovene og kravene til sitt byggverk. Våre rådgivere har som oppgave å fasilitere for gode branntekniske løsninger med hensyn til disse, og vil derfor legge til rette for gode gruppeprosesser gjennom alle våre prosjekter. Gjennom en kombinasjon av velutprøvde løsninger og utdypende analyser skaper vi gode brannkonsept som innfrir myndighetenes krav og realiserer ønsket verdiskapning. Våre kunder setter pris på vår vilje og evne til å dokumentere alterantive branntekniske løsninger.

Våre tjenester
HRP sitt miljø for brann- og risikorådgivning leverer tjenester innenfor følgende fagområder:

 • Generell brannteknisk rådgivning, alternativvurderinger,
 • Brannteknisk prosjektering i alle tiltaksklasser (PRO RIBr),
 • Kvalitative og kvantitative risikovurdering, fraviksvurdering,
 • Tilstandsvurderinger og kostnadskalkulasjon,
 • Uavhengig kontroll/tredjepartskontroll (UKPR RIBr),
 • Byggherrerådgivning, entreprenøroppfølging og tredjepartskontroll,
 • Byggeplassoppfølging og kontroll av utførelse (KPR UTF),
 • Myndighetsoppfølging, bistand ved tilsyn, bistand ved byggesak,
 • Utarbeidelse av branndokumentasjon, brannbok,
 • Branntegninger og rømningsplaner,
 • Brannteknisk dimensjonering, beregninger, analyser og simuleringer (FDS, Evakuering),
 • Brannteknisk prosjektering i BIM,
 • Vurdering av brann- og eksplosjonsfare,
 • Kurs og foredrag innenfor fagområdet,
Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!