Detaljregulering sentralområde for Ål skisenter

Viser til tidligere utsendte varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for sentralområde for Ål Skisenter, planid 2020003, i Ål kommune. (Brev datert 04.01.21)

Vi er blitt gjort oppmerksom på at det som vedlegg til varslet skulle ha vært gjort tilgjengelig planinitiativ for planarbeidet. Slikt planinitiativ er nå utarbeidet, levert til kommunen og det er holdt nytt oppstartmøte.

Brev M Varsel Om Oppstart Av Planarbeid 140921

Referat Oppstartmøte 13.09.2021

Planinitiativ 07.07.21

Tidligere utsendte varsel om oppstart datert 04.01.21