Tveten skole – en skole for fremtiden

HRP prosjekterer en av Norges mest miljøvennlige skoler, Nye Tveten ungdomsskole i Porsgrunn kommune.  

– Vi la opp til et prosjekt som blir et foregangsbygg innenfor miljø- og klima. Kommunen har satt seg miljøambisjoner om at den skal klassifiseres som et BREEAM-Excellent sertifisert bygg, innfri passivhusstandard, prosjekteres som et nullutslippsbygg (ZEB-OM), og bygges med utstrakt bruk av massivtre, sier Irfan Ahmed Aftab.

Han leder prosjekteringen av den nye skolen, og sier at i alt arbeid HRP tar på seg vil miljø og bærekraft ligge som et viktig element fra starten av.

Nye Tveten ungdomsskole skal etableres som et nybygg på samme tomt som dagens ungdomsskole. Skolen dimensjoneres for ca. 360 elever i tillegg til å være arbeidsplass for ca. 45 ansatte, med et totalt bruttoareal på ca. 4500 m2. Skolen skal bygges med tradisjonell klasseromsinndeling med fireparalleller.

HRP leverer 23 ulike fag i prosjekteringen, hvor 20 av disse er fra ulike deler av egen organisasjon. Det er innhentet ekstern fagekspertise innen nullutslippsbygg. Det er planlagt at skolen skal stå ferdig til skolestart 2022.

Irfan A. Aftab sier at koronasituasjonen har gjort at prosjekteringsfasen gjennomføres utelukket med digitale samhandlingsmøter, bruker- og driftsinvolvering og byggherremøter på Teams.

-Det har også vært fokus på å gjennomføre miljøvennlig prosjektering, ved å ha minst mulig fysisk samlinger/møter. All prosjektutveksling gjøres på Bimsync (Catenda) som er tatt i bruk som prosjekthotell, BIM-fremviser, og oppfølging av aksjonslister som erstatter møtereferat. Prosjekteringsfasen gjennomføres som et LEAN-prosjekt ved bruk av digital samhandling med VDC. Prosjektet har egen LEAN-ressurs, Helge Gevelt, som er ansvarlig for LEAN-arbeidsmetodikk, prosesser og implementering av disse, sier Aftab.

Avfallsplan

Prosjektet har også valgt å strekke seg lenger enn BREEAM kravene på ett område. I august svarte prosjektet på en tilbudsutlysning fra DiBK, der det skulle leveres inn en plan for hvordan skolen skulle prosjekteres og bygges slik at det oppstår minimalt med materialsvinn. Sammen med denne planen ble det i samarbeid med Franzefoss utarbeidet en avfallsplan for bygget. Målet er minimum 97 % sorteringsgrad på byggeplass, og en total avfallsmengde på 17,6 kg/m2.

Prosjektleder for Porsgrunn kommune, Gunnvor B. Svartdal, er fornøyd med både HRP sine leveranser og den tverrfaglige bredden HRP leverer. Gunnvor roser prosjekteringsgruppens engasjement, faglige kompetanse og positive holdninger. Porsgrunn Kommune opplever HRP som en leverandør som kan svare ut alle deler av prosjektets behov, og som har høy faglig kompetanse om byggeprosjekter med høye miljøambisjoner i alle faser, fra A til Å.

Løsning for nullutslipp

Kravet fra Porsgrunn Kommunen om at prosjektet skulle innfri nullutslippskravet ZEB-OM, ble i stor grad førende for prosjekteringen av en omfattende løsning for fornybar energiproduksjon. Den mest brukte og anerkjente løsningen for produksjon av fornybar energi i bygg– solceller, ble valgt som utgangspunkt.

Det gir det flere utfordringer i et skoleprosjekt. Den største utfordringen er at årlig produksjonsmønsteret til solcelleanlegget ikke samsvarer med bruksmønsteret og energibehovet til skolen. Kort fortalt så produserer solcelleanlegget mest energi på sommeren, når skolen i stor grad er stengt. Jobben ble derfor å se på hvordan vi i størst mulig grad kunne nyttiggjøre oss av denne energien til eget forbruk.

Microgrid

Løsningen lå på andre siden av skolegården.  For på samme området som Tveten Ungdomskole er lokalisert, ligger også Tveten Barneskole, og Eidanger Hallen (flerbrukshall). Energidata ble innhentet fra samtlige bygg, og samlet sett så matchet energiforbruket med energiproduksjonen til solcelleanlegget, betydelig bedre. Det planlegges derfor med et lavspent 400V microgrid system, mellom solcelleanlegget på Tveten Ungdomsskole, og byggene rundt. Kombinert med et intelligent styringssystem og en batteribank på 150kW, vil dette sørge for at man får optimal utnyttelse av egenprodusert fornybar energi, samt at man får et system man kan benytte til å effektregulere alle byggene, og dermed unngå effekttopper.

Oppvarming

Etter flere beregninger og analyser valgte man «oppvarming via ventilasjon», som den best egnede løsningen for prosjektet. Løsningen vil gi lavere investeringskostnader og energiforbruk, samt en mer stabil regulering i driftsfasen – sammenlignet med hva man ville oppnådd med tradisjonelle løsninger.

Hele det vannbårne varmeanlegget forsynes fra varmesentralen som prosjekteres med en væske/vann varmepumpe med høy virkningsgrad og naturlig kullemedium – tilknyttet energibrønner. Videre prosjekteres det et betydelig volum med termisk akkumulering, både for å kunne lagre og regulere energi ved behov. Energibrønnene i anlegget vil også bli benyttet til frikjøling, ved behov.

Nye Tveten Ungdomsskole, kan sies å være er et resultat av regjeringens klimamål og Porsgrunn Kommune sitt bidrag til å redusere klimagassutslippet med 50%.

Når det da etter overlevering av skolen skal sitte elever i det samme bygget, og undervises i klima, miljø, energi mm. så kan man ikke unngå å se muligheten for synergier.

Illustrasjon av interiør og oversiktsbilde av den nye flotte skolen til Porsgrunn kommune.